You are here

آمریت شبکه تحقیقاتی و تحصیلی افغانستان(AfgREN)

شماره بست: 1
دیپارتمنت: .
Location: کابل
مدت وظیفه: Long Term
نوع وظیفه: Full Time
تاریخ اختتام: سه شنبه, قوس 20, 1397

شرح

عنوان وظیفه:        آمر شبکه تحقیقاتی و تحصیلی افغانستان(AfgREN)

بست :                3

وزارت یا اداره:     تحصیلات عالی

موقعیت پست:        ریاست تکنالوژی معلوماتی

تعداد پست:          1

گزارشده به:       رییس تکنالوژی معلوماتی

گزارش گیر از:    کارمندان تحت اثر

خلاصه

هدف وظیفه: مدیریت و نظارت از فعالیت های مربوطه شبکه تحقیقاتی و تحصیلی افغانستان و تامین انترنت مورد نیاز شبکه.

لایحه وظایف

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه غرض نائل شدن به اهداف تعین شده.
 2. مدیریت، نظارت و مشوره دهی انجنیر های مرکزعملیاتیشبکه (Network operation center, NOC) در راستای حفظ و مراقبت از شبکه و ارایه خدمات با کیفیت و کار آمد برای پوهنتون ها.
 3. مدیریت انجنیران مرکز ناک و همکاری با آنها در جهت تطبیق روتنگ، سویچنگ و پالیسی های بروز شده  دستگاه ها.
 4. همکاری متداوم با پوهنتون ها جهت مدیریت باندویت در هماهنگی با مسوولین تکنالوژی معلوماتی پوهنتون ها.
 5. ارایه خدمات انترانت و انترنت به پوهنتون ها طبق قرار داد و پالیسی ریاست تکنالوژی معلوماتی.
 6. ایجاد و تطبیق استاندارد های امنیتی و قواعد فلترینگ محتویات برای استفاده کننده گان انترنت، انترانت و بازسازی شبکه آفگرین جهت بهبود عملکرد شبکه.
 7. تامین ارتباط با اعضای شبکه آفگرین به منظور حصول اطمینان از کارکرد و فعال بودن خدمات، افزایش کارایی خدمات و تطبیق تخنیکی و گسترش شبکه افگرین با ISP
 8. تامین ارتباط منحیث نماینده ریاست تکنالوژی معلوماتی با ادارات دولتی، شرکت های مخابراتی(ISP) و تهیه کنندگان خدمات انترنتی (ISPs) .
 9. شناسایی نیازمندی ها غرض توسعه شبکه تحقیقی و تحصیلی افغانستان در مطابقت به ستراتیژی پلان تحصیلات عالی.
 10. ارایه گزارشات از روند کارهای تخنیکی مرکز عملیاتی شبکه تحقیقاتی و تحصیلی (AfgREN) به مقامات ذیصلاح.
 11. رسیدگی به موقع به مشکلات امنیتی شبکه و مصون نگهداشتن آفگرین از هرگونه خطرات و حملات سایبری.
 12. اجرای سایر وظایف که در مطابقت به قانون و مقررات نافذه از طرف مقامات ذیصلاح به وی سپرده می شود.

تحصیلات

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (مربوط به کمپیوتر ساینس) و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.
 2. برای لیسانس دو سال تجربه کاری مرتبط (در بخش های تکنالوژی معلوماتی، شبکه سازی و برنامه نویسیو سایر موارد مطابق اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بستماستر یک سال و دوکتور بدون تجربه کاری.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 4. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمایی تسلیم دهی

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:

به اطلاع آن عده متقاضیان محترم  که جهت اشتراک در پروسه  استخدام رقابتی  بست های رتبه (سوم و چهارم ) خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی  تحت پوشش  (سیستم جدید رتب و معاش) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت تحصیلات عالی اعلان گردیده ، رسانیده می ‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند:

 1. مطابق ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاست جمهوری "هرگاه کاندیدان بست‌ های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
 2. کاندیدان محترم مکلف هستند، تا از فورم رسمی بست های خدمات ملکی وزرات تحصیلات عالی  استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی  به بخش کاریابی ویب سایت وزارت تحصیلات عالی به آدرس ذیل مراجعه نمایند.(www.mohe.gov.af )
 3. کاندیدان محترم بست های خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی میتوانند فورم درخواستی را از لینک ذیل دریافت نمانید: https://mohe.gov.af/prs/jobs
 4. کاندیدان محترم فورم کاریابی بست های خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی را بعداز خانه پری دقیق، متمم  اسناد تحصیلی و تجربه کاری قبل از ختم تاریخ اعلان  به ایمیل آدرس های ذیل : (hr@mohe.gov.af) و (csc.mohe@iarcsc.gov.af) ارسال نمایند. و قابل ذکر است که حجم اسناد ارسالی بیشتر از 5 MB نباشد.
 5. اسناد تحصیلی باید تائید شده وزارت  تحصیلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد، فورم خلص سوانح تائید شده که میعاد زمانی  بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و درصورتیکه تجارب کاری در سکتور  های خصوصی و موسسات باشند، کاپی قرار دادکار  و فورم مالیه دهی ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیر نامه ها و سایر اسناد اضافی جدآ خود داری نمائید.
 6. اسناد تحصیلی خارج مرز که از جانب در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
 7. هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد بعداز معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان ‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.
 8. کاندیدان محترم  کاپی اسناد را که ارایه می‌دارند، باید  روشن و قابل خوانش باشد،
 9. متقاضیان  محترم در صورت ضرورت به شماره های ذیل  (0202500302 و 0747600566) تماس گرفته حل مطلب نمایند.

برای دریافت فورم درخواستی بست های خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی این لینک را کلیک کنید.