You are here

آمریت انسجام خدمات محصلان

شماره بست: 1
دیپارتمنت: .
Location: کابل
مدت وظیفه: Long Term
نوع وظیفه: Full Time
تاریخ اختتام: سه شنبه, قوس 20, 1397

شرح

عنوان وظیفه:       آمریت انسجام خدمات محصلان

بست :                3

وزارت یا اداره:     تحصیلات عالی

موقعیت پست:        پوهنتون های علوم طبی و پولی تخنیک

تعداد پست:          2

گزارشده به:       معاون امور محصلان

گزارش گیر از:   کارمندان تحت اثر

خلاصه

هدف وظیفه: زمینه سازی رشد فکری، فرهنگی و اجتماعی محصلین و ایجاد فرصت های شغلی برای آنان.

لایحه وظایف

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه جهت رسیدن به اهداف تعیین شده.
 2. مدیریت و نظارت ایجاد گروپ های رضاکار محصلان غرض اشتراک در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی.
 3. ایجاد کمیته های آشناسازی محصلان جدیدالشمول با زندگی اکادمیک، محیط پوهنتون و کتابخانه، شرایط تحصیلی و مقررات.
 4. ایجاد کمیته های مشاوره علمی برای محصلان جهت آشناسازی با روش های تحقیق، مدیریت زمان و انکشاف مهارت های آنان.
 5. ایجاد برنامه های شناسائی محصلان خلاق، مبتکر و محقق و معرفی آنان به رهبری پوهنتون و وزارت غرض تقدیر و تشویق.
 6. زمینه سازی ارائه خدمات شغلی و حرفوی برای محصلان جهت ارتقاء مهارت های شغلی و ایجاد زمینه های کاری برای آنان.
 7. ایجاد کمیته های ورزشی و صحت روانی برای محصلین غرض رسیدگی به صحت و مصئونیت فزیکی و روانی آنان.
 8. ایجاد کمیته خدمات لیلیه غرض ایجاد فضای سالم زندگی میان محصلین و نظارت از کمیت و کیفیت مینوی غذای آنها.
 9. مدیریت و ایجاد کمیته حل منازعات محصلین غرض تآمن فضای سالم زندگی و تآمن نظم و دسپلین داخلی پوهنتون.
 10. اجرای سایر وظایف که ازجانب آمرین مربوطه مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

تحصیلات

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (مدیریت منابع بشری، مدیریت عمومی، اداره تجارت،ادبیات، ارتباطات عامه، جامعه شناسی، اقتصاد، تاریخ، ژورنالیزم، حقوق، اداره عامه، پالیسی عامه، بشرشناسی، مدیرت آموزشی و رواشناسی)و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.
 2. برای لیسانس دو سال تجربه کاری مرتبط (در بخش های هماهنگی، منابع بشری، تدریسی، تعلیمی، ارتباطات، ارتقاء ظرفیت و آموزش و پلانگذاریو سایر موارد مطابق اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بستماستر یک سال و دوکتور بدون تجربه کاری.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی
 4. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمایی تسلیم دهی

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:

به اطلاع آن عده متقاضیان محترم  که جهت اشتراک در پروسه  استخدام رقابتی  بست های رتبه (سوم و چهارم ) خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی  تحت پوشش  (سیستم جدید رتب و معاش) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت تحصیلات عالی اعلان گردیده ، رسانیده می ‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند:

 1. مطابق ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاست جمهوری "هرگاه کاندیدان بست‌ های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
 2. کاندیدان محترم مکلف هستند، تا از فورم رسمی بست های خدمات ملکی وزرات تحصیلات عالی  استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی  به بخش کاریابی ویب سایت وزارت تحصیلات عالی به آدرس ذیل مراجعه نمایند.(www.mohe.gov.af )
 3. کاندیدان محترم بست های خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی میتوانند فورم درخواستی را از لینک ذیل دریافت نمانید: https://mohe.gov.af/prs/jobs
 4. کاندیدان محترم فورم کاریابی بست های خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی را بعداز خانه پری دقیق، متمم  اسناد تحصیلی و تجربه کاری قبل از ختم تاریخ اعلان  به ایمیل آدرس های ذیل : (hr@mohe.gov.af) و (csc.mohe@iarcsc.gov.af) ارسال نمایند. و قابل ذکر است که حجم اسناد ارسالی بیشتر از 5 MB نباشد.
 5. اسناد تحصیلی باید تائید شده وزارت  تحصیلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد، فورم خلص سوانح تائید شده که میعاد زمانی  بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و درصورتیکه تجارب کاری در سکتور  های خصوصی و موسسات باشند، کاپی قرار دادکار  و فورم مالیه دهی ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیر نامه ها و سایر اسناد اضافی جدآ خود داری نمائید.
 6. اسناد تحصیلی خارج مرز که از جانب در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
 7. هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد بعداز معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان ‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.
 8. کاندیدان محترم  کاپی اسناد را که ارایه می‌دارند، باید  روشن و قابل خوانش باشد،
 9. متقاضیان  محترم در صورت ضرورت به شماره های ذیل  (0202500302 و 0747600566) تماس گرفته حل مطلب نمایند.

برای دریافت فورم درخواستی بست های خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی این لینک را کلیک کنید.