You are here

گزارش سال مالی 1397 از وضعیت تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات در وزارت تحصیلات عالی

وزارت تحصیلات عالی حق دسترسی به اطلاعات  را حق هر شهروند  دانسته و خود را مکلف به تطبیق این قانون می داند و برای تقویت و ترویج فرهنگ اطلاع رسانی همیشه تلاش ورزیده است .

وزارت تحصیلات عالی برای تطبیق قانون دسترسی به ا طلاعات  تلاش جدی به خرچ داده و اطلاعات را که شهروندان از این وزارت طلب کرده اند  در پرتو این قانون و قوانین دیگر به شهروندان ارایه کرده و می نماید.

 • ارایه اطلاعات به بیش از 60 تن از متقاضیان که خواهان اخذ اطلاعات از ریاست های مختلف این وزارت شده بودند.
 • اشتراک بیش از150 بار سخنگوی وزارت در برنامه های مختلف رادیویی  و تلویزیونی جهت پاسخ دهی و ارایه اطلاعات پیرامون برنامه های مختلف وزارت به مردم
 • پاسخگویی دوامدار سخنگوی وزارت به تماس های رسانه ها
 • اشتراک 40 بارآمر نشرات واطلاعات وزارت در برنامه های مختلف رادیویی جهت ارایه اطلاعات پیرامون برنامه های مختلف وزارت
 • ارایه پاسخ به پرسش های رسانه های چاپی بیش از 30 بار از سوی آمرنشرات و اطلاعات
 • ارایه به موقع اطلاعات از طریق سایت و صفحه فیسبوک وزارت به شهروندان
 • نشر قوانین، مقرره ها  و لوایح وزارت تحصیلات عالی در ویب سایت
 • نشر تمام قرار داد های  تدارکاتی در ویب سایت وزارت تحصیلات عالی
 • ثبت دپیلوم های فارغان پوهنتون های دولتی به زبان دری و پشتو درسایت جهت سهولت بیشتر
 • نشرارزیابی کیفیت تدریسی پوهنتون های دولتی و خصوصی در ویب سایت
 • پاسخ به سوالات محصلین و استادان در موارد مختلف به صورت دوامدار ازطریق صفحه فیسبوک وزارت تحصیلات عالی.
 • امضای تفاهمنامه با رادیو و تلویزیون معارف جهت هرچی بیشتر ارایه اطلاعات همه جانبه از طریق برنامه مشخص درمورد برنامه های مختلف وزارت
 • نشست های متعدد و دوامدار با خبرنگاران جهت هماهنگی بهتردر مورد برنامه های وزارت
 • معرفی خبرنگاران به پوهنتون های بخاطر تهیه گزارش و اخذ اطلاعات از برنامه های مختلف آنها.
 • تهیه فلم های کوتاه پیرامون فعالیت های و فرستادن آن به رسانه ها.
 • ارایه معلومات  همه جانبه پیرامون امتحانات کانکور، سیتم کریدت و بورسیه ها به صورت دوامدار از طریق برنامه های مختلف تلویزیونی و رادیویی
 • ارایه اطلاعات پیرامون تمام مشخصات پروژه های ساختمانی  وزارت به رسانه ها
 • ارایه اطلاعات پیرامون چگونگی مصرف بودجه انکشافی وزارت
 • نشر خبرها و تصامیم جلسات شورای رهبری وزارت
 • ارایه معلومات به محصلین درمورد چگونگی تبدیلی ها از پوهنتون ها ، اخذ دیپلوم ، ارزیابی اسناد تحصیلی داخلی و خارجی ، چگونگی ثبت نام برای بورسیه ها وغیره .
 • ایجاد مدیریت عمومی دسترسی به اطلاعات.
 • ایجاد بخش مشخص تحت عنوان( دسترسی به اطلاعات ) در ویب سایت وزارت تحصیلات عالی و ارایه معلومات درمورد چگونگی اخذ اطلاعات از این وزارت جهت سهولت بیشتر.
 • ارایه اطلاعات تحت عنوان ( پاسخ به سوالات ) از طریق صفحه فیسبوک رسمی وزارت تحصیلات عالی به شهروندان که درباره موضوعات مختلف از این وزارت سوال می نمایند.
 • تهیه و ترتیب گزارش فعالیت ها، کارکرد ها و دست آورد های وزارت.
 • عملی ساختن ماده پانزدهم قانون دسترسی به اطلاعات
 • توزیع قانون دسترسی به اطلاعات به کارمندان وزارت
 • تلاش برای تدویر ور کشاپ های آگاهی دهی برای معرفی بیشتر به اهمیت قانون دسترسی به اطلاعات
 • همکاری و رهنمایی با متقاضیان اخذ اطلاعات
 • ایجاد تغییرات در ویب سایت وزارت جهت سهولت های بیشتر.
 • تهیه فلم مستند نیم ساعته از فعالیت های یک ساله وزارت تحصیلات عالی
 • نشر بست های کادری و اداری از ویب سایت وزارت تحصیلات عالی
 • نشر تمام بورسیه های تحصیلی از ویب سایت وزارت تحصیلات عالی
 • فراهم ساختن زمینه تشریح قانون دسترسی به اطلاعات برای کار مندان وزارت تحصیلات عالی با همکاری کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات
 • ارایه اطلاعات به موقع و همکاری های لازم با متقاضیان اخذ اطلاعات
 • ارایه اطلاعات لازم، به موقع  و همه جانبه در فصل اخذ  امتحان کانکور