You are here

فورم تقاضای اطلاعلات

وزارت تحصیلات عالی طبق احکام قانون دسترسی به اطلاعات، در برابر شهروندان کشور پاسخگو بوده و در پرتو این قانون، آماده ارایه اطلاعات در مورد خدمات این اداره می باشد.

متقاضیان  که خواهان اخذ اطلاعات مختلف در مورد  وزارت تحصیلات عالی باشند، سوالات خود را از طریق فورم تقاضای اطلاعات به مسوول دسترسی به اطلاعات  سپرده و پاسخ خود را دریافت  نمایند.

رهنمود استفاده از فورم تقاضای اطلاعات:
با کلیک روی لینک زیر، فورم تقاضای اطلاعات را دانلود و خانه پری نموده، آن را  به  مسوول دسترسی به اطلاعات ریاست نشرات، اطلاعات  و ارتباط عامه تسلیم نمایید.

 فورم تقاضای اطلاعات را دانلود کنید فورم تقاضای اطلاعات