اعلان دعوت به داوطلبی

ameen_admin
kdushfkjsdjksd

Publish Date

Closing Date


عنوان: پروژه تهیه و تدارک وسایل، تجهیزات و مواد لابراتواری پوهنحی های علوم طبیعی بامیان و تعلیم و تربیه دایکندی شامل دو لات
شماره دعوت به داوطلبی: MOHE/1402/NCB/G-94
وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک وسایل، تجهیزات و مواد لابراتواری پوهنحی های علوم طبیعی بامیان و تعلیم و تربیه دایکندی شامل دو لات) اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را به طور رایگان در حافظه یا فلش دسک از ریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت {10:00} قبل از ظهر به روز { شنبه } تاریخ {12/26/1402} به ریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی واقع کارته چهار ناحیه سوم کابل افغانستان ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.
 تضمین آفر به شکل بانک گرنتی برای لات اول مبلغ (89,000) هشتادو نه هزار افغانی، لات دوم مبلغ ( 110,000 ) یکصدو ده هزار افغانی و برای مجموع لات ها مبلغ ( 199,000 ) یکصدو نودو نه هزار افغانی ارایه گردد.
تضمین آفر باید مدت 28 روز بیشتر از مدت اعتبار آفر باشد، یعنی مدت 118 روز از تاریخ بازگشایی آفرها قابل اعتبار باشد.
جلسه آفر گشایی به روز { شنبه} تاریخ {26/12/1402} ساعت {10:00قبل از ظهر}در{صالون آفرگشایی ریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی واقع کارته چهار ناحیه سوم کابل افغانستان} تدویر می گردد.
شماره تماس:0202514078
آدرس الکترونیکی: saririnasrat90@gamail.com 
نوت: جلسه قبل از آفرگشایی به روز چهار شنبه 16/12/1402 ساعت 10:00 قبل از ظهر در آمریت تدارکات اجناس و خدمات ، ریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی تدویر می گردد.