اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پوهنتون علوم طبی کابل" ابو علی ا بن سینا "

eshaq_admin
wenhdp

موضوع: اطلاع عقد قرارداد پروژه 66 قلم قرطاسیه باب و مواد تنظیفاتی ضرورت ریاست پوهنتون علوم طبی کابل" ابوعلی ابن سینا" بابت سال مالی 1401.
بدینوسیله به تا سی از فقره 2 ماده چهل و سوم قانون تدارکات، به اطلا ع عموم داوطلبان رسا نیده میشود که ریا ست پوهنتون علوم طبی کابل " ابو علی ا بن سینا "در نظر دارد تا پروژه 66 قلم قرطاسیه باب و مواد تنظیفاتی ضرورت ریاست پوهنتون علوم طبی کابل" ابوعلی ابن سینا" بابت سال مالی 1401 را با شرکت تجارتی پامیر زریاب به قیمت مجموعی مبلغ (1325735) افغانی عقد قرار داد نماید.
 اشخاص حقیقی و حکمی که در زمینه هر گونه اعتراض داشته با شند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشـراعلان الی هفت روز تقو یمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریا ست محترم پوهنتون علوم طبی کا بل" ابوعلی ابن سینا" طبق احکا م ماده پنجاهم قانون تدارکا ت ارایه نما یند.
این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

Latest announcements

Wed, Jul 27 2022 8:38 AM
Background image

Invitation for Bids (IFB)

Invitation for Bids (IFB)

For

Procurement of Laboratory Equipment for Hydraulics, Hydrology & Water and Sewage quality testing laboratory for Kabul Polytechnic University

IFB No: MOH . . .

Thu, Jan 23 2020 6:28 AM
Background image

50 Pakistan Scholarship for Afghanistan Kankor High Score Winners

Location: Pakistan

Number of Scholarships: 50

Targeted group:High score obtainers of kankor

Deadline:january 28,2020

Ministry of Higher education of Afghanistan has announced that . . .

Back to announcements