اعلان کادری علمی پوهنتون ننگرهار!

eshaq_admin
Thu, Sep 29 2022 5:32 AM
fghfgf

Closing Date

پوهنتون ننگرهار برای بار مجدد در سال ۱۴۴۴ هـ ق در رشته های ذيل به سويه دوکتور، ماستر و یا لیسانس به کادر های علمی جديد ضرورت دارد.
 پوهنځی: طب  
   ديپارتمنت بیوشیمی (۱) بست.
   ديپارتمنت یورولوژی (۱) بست.
   ديپارتمنت طب عدلی (۱) بست.
  متقاضيان از تاریخ  ۱/۳/۱۴۴۴هـ ق الی  ۱۰/۳/۱۴۴۴هـ ق درخواستی شموليت در کادر علمی خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپی همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپی تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.