تعدیل جلسه آفرگشایی

Azizorayakhel.admin
ش

Publish Date

Closing Date

اسم پروژه: پروژه اجرای تست خاک تعمیر پوهنحی طب پوهنتون هرات

شماره داوطلبی: MOHE/99/NCB/w-011

مرجع اسناد داوطلبی

اصل

تعدیلات

صرف به مقاصد آفرگشایی آدرس اداره عبارت است از:

آدرس: وزارت تحصیلات عالی، ریاست تدارکات، آمریت تدارکات ساختمانی ، مدیریت عمومی تدارکات ساختمانی، میرویس میدان،کارته4 ، منزل اول اتاق شماره (37)، کابل- افغانستان

شخص ارتباطی: سید شمس الدین برومند

شماره تماس: 0744978452

آدرس الکترونیکی: S.shamsuddinbromand@yahoo.com   

جلسه آفرگشایی: ساعت 10:00 قبل از ظهر روز یک شنبه مورخ 19/05/1399 میباشد.

صرف به مقاصد آفرگشایی ، آدرس اداره عبارت است از:

آدرس: وزارت تحصیلات عالی، ریاست تدارکات، آمریت تدارکات ساختمانی، مدیریت عمومی تدارکات ساختمانی، میرویس میدان،کارته4 ، منزل اول اتاق شماره (37)، کابل- افغانستان

شخص ارتباطی: سید شمس الدین برومند

شماره تماس: 0744978452

آدرس الکترونیکی: s.shamsuddinbromand@yahoo.com   

جلسه آفرگشایی: ساعت 02:00  بعد از ظهر روز چهار شنبه مورخ 29/05/1399 میباشد.

نوت: بقیه تمام موارد پروژه مذکور بدون تعدیل قابل تطبیق است.

More tenders

Mon, Sep 28 2020 4:52 AM
Background image

CONTRACT AWARD NOTICE

Client: Ministry of Higher Education,

Project: Higher Education Development Program-HEDP-

County: Islamic Republic of Afghanistan

Contract Title: Consultancy Services for the Third . . .

Back to tenders