اعلان بست های کادر علمی پوهنتون کابل!

nasir_admin
شنبه ۱۴۰۱/۵/۱۵ - ۱۱:۲۱
asd

Closing Date

پوهنتون کابل  برای باراول در سال ۱۴۴۴ هـ ق در رشته های ذيل به سويه دوکتور، ماستر و یا لیسانس به کادر های علمي جديد ضرورت دارد.
پوهنځی: زبان و ادبیات خارجی   
   ديپارتمنت ترکي (۱) بست برای ذکور.
   ديپارتمنت چینایی (۱) بست برای اناث.
   ديپارتمنت اسپانیوی (۲) بست (۱) برای ذکور و (۱) اناث.
   ديپارتمنت فرانسوی (۲) بست برای اناث.
   ديپارتمنت آلمانی (۱) بست برای اناث.
   ديپارتمنت عربی (۱) بست برای اناث (به سویه داکتر و ماستر).
   ديپارتمنت انگلیسی (۷) بست (۴) برای ذکور و (۳) برای اناث (به سویه داکتر و ماستر).
   ديپارتمنت روسی     (۱) بست برای اناث (به سویه داکتر و ماستر).
متقاضيان از تاریخ  ۱۴۴۴/۱/۸ هـ ق الی ۱۴۴۴/۱/۳۰  هـ ق درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.