اعلان دعوت به داوطلبی

ameen_admin
kjsdfhkjsdkjfsd

Publish Date

Closing Date


عنوان: پروژه تهیه وتدارک وسایل، تجهیزات و مواد لابراتواری  پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون های(بدخشان ، تخار و کندز)شامل سه لات

شماره دعوت به داوطلبی MOHE/1402/NCB/G-087
وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه وتدارک وسایل، تجهیزات و مواد لابراتواری  پوهنحی  تعلیم و تربیه پوهنتون های(بدخشان ، تخار و کندز) شامل سه لات اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را به طور رایگان در حافظه یا فلش دسک از ریاست تدارکات، وزارت تحصیلات عالی بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت {10:00{ قبل از ظهر روز {شنبه} تاریخ {05/12/1402} به ریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی واقع کارته چهار ناحیه سوم کابل افغانستان ارائه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.
 تضمین آفر به شکل بانک گرنتی ویا پول نقد: 
1-برای لات اول (بدخشان )مبلغ (200,000) افغانی
2-برای لات دوم(تخاز) مبلغ(220,000)افغانی 
3-برای لات سوم( کندز) مبلغ(250,000)افغانی
برای سه لات مبلغ(670,000)افغانی
جلسه آفر گشایی به روز {شنبه} تاریخ {05/12/1402} ساعت {10:00 قبل از ظهر}در{صالون آفرگشایی ریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی واقع کارته چهار، ناحیه سوم،کابل افغانستان} تدویر می گردد.
شماره تماس:0202514078
آدرس الکترونیکی: taherahsas29@gmail.com  
نوت: جلسه قبل از آفر گشایی چهار شنبه 25/11/1402 ساعت 10:00 قبل از ظهر در دفتر جلسات ریاست تدارکات تدویر میگردد.