اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

eshaq_admin
gdffd

بدین وسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، پروژه تهیه وتدارک رنگباب(پرنتر ها و ماشین های فوتوکاپی)شعبات مرکز وزارت بابت سال 1402را به شرکت خدمات لوژستیکی ،ساختمانی و سرک سازی جانباز څدران دارنده جواز شماره65681): (آدرس: مرکز تجارتی حمید، ناحیه 1  ،‌مرکز کابل افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ ( 1,675,635.65)افغانی اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.