اطلاعیه عقد قرارداد

eshaq_admin
ytytrrr

موضوع : قرارداد پروژه ترمیمات تعمیرات شفاخانه تدریسی میوند بابت سال مالی 1402:
بدین وسیله به تأسی ازفقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، که ریاست شفاخانه تدریسی میوند در نظر دارد تا  قرارداد ترمیمات تعمیرات خویش را با شرکت ساختمانی پیشگام مسکن به قیمت مجموعی مبلغ ۳۳۸۷۰۲۳۷ سه میلیون وسه صدو وهشتاد وهفت هزارو بیست وسه اعشاریه هفت افغانی عقد قرارداد نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست شفاخانه تدریسی میوند واقع جاده میوند طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.
این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.