د لوړو زده کړو وزارت د تسلیت او خواخوږۍ پیغام!

ameen_admin
kdjffklsdlkfk

د لوړو زده کړو وزارت د تسلیت او خواخوږۍ پیغام!