دلوړو زده کړو وزارت
04 سلواغی 1395

کابل پوهنتون علمی کادری بستونه

کابل پوهنتون ۱۳۹۵ کال لپاره په لاندې څانګو کې د ډاکټر یا ماسټر په کچه علمي کادرونو ته اړتیا لري: .
کرهنې پوهنځی
خاورې پیژندنې څانګه ۳بسته
داوطلبان کولی شي د ۱۳۹۵کال د سلواغې له ۲ نیټې څخه د ۱۳۹۵کال کب میاشتې ۲ نیټې پورې ذکر شوي بستونو ته د نوم لیکنې لپاره د علمي کادر غوښتن پاڼې ډکې، د ټرانسکریپټ اصل، د لوړو زده کړو وزارت له وب پاڼې څخه د اعلان کاپي او د تابعیت تذکرې کاپي سره یو ځای، اړوند پوهنتون ته وسپاري.

04 سلواغی 1395

کابل پوهنتون علمی کادری بستونه

کابل پوهنتون ۱۳۹۵ کال کې بیاځلي لپاره په لاندې څانګو کې د ډاکټر یا ماسټر په کچه علمي کادرونو ته اړتیا لري: .
حقوق او سیاسي علومو پوهنځی
عامه حقوقو څانګه 2بسته
داوطلبان کولی شي د ۱۳۹۵کال د سلواغې له ۲ نیټې څخه د ۱۳۹۵کال سلواغې میاشتې ۱۷ نیټې پورې ذکر شوي بستونو ته د نوم لیکنې لپاره د علمي کادر غوښتن پاڼې ډکې، د ټرانسکریپټ اصل، د لوړو زده کړو وزارت له وب پاڼې څخه د اعلان کاپي او د تابعیت تذکرې کاپي سره یو ځای، اړوند پوهنتون ته وسپاري.

03 سلواغی 1395

هرات پوهنتون علمی کادری بستونه

هرات پوهنتون ۱۳۹۵ کال کې بیاځلي لپاره په لاندې څانګو کې د ډاکټر یا ماسټر په کچه علمي کادرونو ته اړتیا لري: .
طب پوهنځی
میکروبیولوژي مضمون پاراکلینیک څانګه ۱بست
بیوشیمي مضمون پاراکلینیک څانګه ۱بست
داوطلبان کولی شي د ۱۳۹۵کال د مرغومي له ۳۰ نیټې څخه د ۱۳۹۵کال سلواغې میاشتې ۳۰ نیټې پورې ذکر شوي بستونو ته د نوم لیکنې لپاره د علمي کادر غوښتن پاڼې ډکې، د ټرانسکریپټ اصل، د لوړو زده کړو وزارت له وب پاڼې څخه د اعلان کاپي او د تابعیت تذکرې کاپي سره یو ځای، اړوند پوهنتون ته وسپاري.

02 سلواغی 1395

هرات پوهنتون علمی کادری بست

هرات پوهنتون ۱۳۹۵ کال کې بیاځلي لپاره په لاندې څانګه کې د ډاکټر یا ماسټر په کچه علمي کادر ته اړتیا لري: .
طب پوهنځی
پاراکلینیک څانګه ۱بست
داوطلبان کولی شي د ۱۳۹۵کال د سلواغې له ۲ نیټې څخه د ۱۳۹۵کال سلواغې میاشتې ۱۷ نیټې پورې ذکر شوي بست ته د نوم لیکنې لپاره د علمي کادر غوښتن پاڼه ډکه، د ټرانسکریپټ اصل، د لوړو زده کړو وزارت له وب پاڼې څخه د اعلان کاپي او د تابعیت تذکرې کاپي سره یو ځای، اړوند پوهنتون ته وسپاري.

28 جدی 1395

بلخ پوهنتون علمی کادری بست

بلخ پوهنتون ۱۳۹۵ کال لپاره په لاندې څانګه کې د ډاکټر یا ماسټر په کچه علمي کادر ته اړتیا لري: .
ټولنیزو علومو پوهنځی
ښکلو هنرنو څانګه ۲بسته
داوطلبان کولی شي د ۱۳۹۵کال د مرغومي له ۲۹ نیټې څخه د ۱۳۹۵کال سلواغې میاشتې ۲۹ نیټې پورې ذکر شوي بست ته د نوم لیکنې لپاره د علمي کادر غوښتن پاڼه ډکه، د ټرانسکریپټ اصل، د لوړو زده کړو وزارت له وب پاڼې څخه د اعلان کاپي او د تابعیت تذکرې کاپي سره یو ځای، اړوند پوهنتون ته وسپاري.