دلوړو زده کړو وزارت
25 سلواغی 1395

ننگرهار پوهنتون علمی کادری بست

ننګرهار پوهنتون ۱۳۹۵ کال کې لومړي ځل لپاره په لاندې څانګه کې د ډاکټر یا ماسټر په کچه علمي کادر ته اړتیا لري: .
ژبو او ادبیاتو پوهنځی
پښتو څانګه ۱بست
داوطلبان کولی شي د ۱۳۹۵کال د سلواغې له ۲۰ نیټې څخه د ۱۳۹۵کال کب میاشتې ۱۲ نیټې پورې ذکر شوي بست ته د نوم لیکنې لپاره د علمي کادر غوښتن پاڼه ډکه، د ټرانسکریپټ اصل، د لوړو زده کړو وزارت له وب پاڼې څخه د اعلان کاپي او د تابعیت تذکرې کاپي سره یو ځای، اړوند پوهنتون ته وسپاري.

25 سلواغی 1395

کابل پوهنتون علمی کادری بستونه

کابل پوهنتون ۱۳۹۵ کال کې لومړي ځل لپاره په لاندې څانګو کې د ډاکټر یا ماسټر په کچه علمي کادرونو ته اړتیا لري: .
اقتصاد پوهنځی
د تشبثاتو منجمنت او اداره څانګه ۲بسته
داوطلبان کولی شي د ۱۳۹۵کال د سلواغې له ۲۳ نیټې څخه د ۱۳۹۵کال کب میاشتې ۲۳ نیټې پورې ذکر شوي بستونو ته د نوم لیکنې لپاره د علمي کادر غوښتن پاڼې ډکې، د ټرانسکریپټ اصل، د لوړو زده کړو وزارت له وب پاڼې څخه د اعلان کاپي او د تابعیت تذکرې کاپي سره یو ځای، اړوند پوهنتون ته وسپاري.

20 سلواغی 1395

هرات پوهنتون علمی کادری بست

هرات پوهنتون ۱۳۹۵ کال کې لومړي ځل لپاره په لاندې څانګه کې د ډاکټر یا ماسټر په کچه علمي کادر ته اړتیا لري: .
عامه ادارې او پالیسۍ پوهنځی
د پراختیا مدیریت څانګه ۱بست
داوطلبان کولی شي د ۱۳۹۵کال د سلواغې له 20 نیټې څخه د ۱۳۹۵کال کب میاشتې 20 نیټې پورې ذکر شوي بست ته د نوم لیکنې لپاره د علمي کادر غوښتن پاڼه ډکه، د ټرانسکریپټ اصل، د لوړو زده کړو وزارت له وب پاڼې څخه د اعلان کاپي او د تابعیت تذکرې کاپي سره یو ځای، اړوند پوهنتون ته وسپاري.

20 سلواغی 1395

د شهید استاد رباني ښوونې او روزنې پوهنتون علمی کادری بست

کابل ښوونې او روزنې پوهنتون ۱۳۹۵ کال کې بیاځلي لپاره په لاندې څانګه کې د ډاکټر یا ماسټر په کچه علمي کادر ته اړتیا لري: .
طبیعي علومو پوهنځی
چاپیریال ساتنې څانګه ۱بست
داوطلبان کولی شي د ۱۳۹۵کال د سلواغې له ۱۹ نیټې څخه د ۱۳۹۵کال کب میاشتې ۲ نیټې پورې ذکر شوي بست ته د نوم لیکنې لپاره د علمي کادر غوښتن پاڼه ډکه، د ټرانسکریپټ اصل، د لوړو زده کړو وزارت له وب پاڼې څخه د اعلان کاپي او د تابعیت تذکرې کاپي سره یو ځای، اړوند پوهنتون ته وسپاري.

19 سلواغی 1395

کابل پوهنتون علمی کادری بستونه

کابل پوهنتون ۱۳۹۵ کال کې لومړي ځل لپاره په لاندې څانګو کې د ډاکټر یا ماسټر په کچه علمي کادرونو ته اړتیا لري: .
کرهنې پوهنځی
اګرانومي څانګه ۱بست
ځنګلونو او طبیعي زیرمو څانګه ۱بست
داوطلبان کولی شي د ۱۳۹۵کال د سلواغې له ۱۶ نیټې څخه د ۱۳۹۵کال کب میاشتې ۱۶ نیټې پورې ذکر شوي بستونو ته د نوم لیکنې لپاره د علمي کادر غوښتن پاڼې ډکې، د ټرانسکریپټ اصل، د لوړو زده کړو وزارت له وب پاڼې څخه د اعلان کاپي او د تابعیت تذکرې کاپي سره یو ځای، اړوند پوهنتون ته وسپاري.