دلوړو زده کړو وزارت
03 جوزا 1396

شهید استاد رباني د ښوونې او روزنې پوهنتون علمي کادري بستونه

شهید استاد رباني د ښوونې او روزنې پوهنتون ۱۳۹۶کال لپاره په لاندې برخو کې علمي کادري بستونه اعلان ته سپاري او د یادو بستونو لپاره د دوکتورا/ ماسټرۍ او یا لیسانس په کچه علمي کادرونو ته اړتیا لري:
طبعیی علومو پوهنځی
ریاضی څانګه (۴) بستونه دوهم ځل
کیمیا څانګه (۳) بستونه دوهم ځل
داوطلبان کولی شي د ۱۳۹۶/ ۲ /۳ څخه تر ۱۳۹۶/ ۲/۱۸ پورې ذکر شوي بست ته د نوم لیکنې په موخه خپله د علمي کادر غوښتن پاڼه ډکه، د نمرو اصل ټرانسکرپټ، د وزارت له ویب پاڼې څخه د اعلان کاپي او د تابعیت تذکرې کاپي سره یو ځای، اړوند پوهنتون ته وسپاري.

02 جوزا 1396

فراه دلوړوزده کړو موسسې علمي کادري بستونه

فراه دلوړوزده کړوموسسه ۱۳۹۶کال لپاره په لاندې برخو کې علمی کادري بستونه اعلان ته سپاري او د یادو بستونو لپاره د دوکتور/ ماسټر او یا لیسانس په کچه علمي کادرونو ته اړتیا لري:

ښوونې او روزنې پوهنځی
کیمیا څانګه (۱) بستونه لمړی ځل
انگلیسی څانګه (۱) بستونه لمړی ځل
دګټورو جامدو توکواستخراج څانګه (۲) بستونه لمړی ځل
داوطلبان کولی شي د ۱۳۹۶/ ۳ /۲څخه تر ۱۳۹۶/ ۳/۴ پورې ذکر شوي بست ته د نوم لیکنې په موخه خپله د علمي کادر غوښتن پاڼه ډکه، د نمرو اصل ټرانسکرپټ، د وزارت له ویب پاڼې څخه د اعلان کاپي او د تابعیت تذکرې کاپي سره یو ځای، اړوند پوهنتون ته وسپاري.

02 جوزا 1396

فراه دلوړوزده کړو موسسې علمي کادري بستونه

فراه دلوړوزده کړوموسسه ۱۳۹۶کال لپاره په لاندې برخو کې علمی کادري بستونه اعلان ته سپاري او د یادو بستونو لپاره د دوکتور/ ماسټر او یا لیسانس په کچه علمي کادرونو ته اړتیا لري:

ښوونې او روزنې پوهنځی
کیمیا څانګه (۱) بستونه لمړی ځل
انگلیسی څانګه (۱) بستونه لمړی ځل
دګټورو جامدو توکواستخراج څانګه (۲) بستونه لمړی ځل
داوطلبان کولی شي د ۱۳۹۶/ ۳ /۲څخه تر ۱۳۹۶/ ۲/۴ پورې ذکر شوي بست ته د نوم لیکنې په موخه خپله د علمي کادر غوښتن پاڼه ډکه، د نمرو اصل ټرانسکرپټ، د وزارت له ویب پاڼې څخه د اعلان کاپي او د تابعیت تذکرې کاپي سره یو ځای، اړوند پوهنتون ته وسپاري.

01 جوزا 1396

کابل پوهنتون علمي کادري بست

کابل پوهنتون۱۳۹۶ کال لپاره په لاندې برخو کې علمی کادري بستونه اعلان ته سپاري او د یادو بستونو لپاره د دوکتور/ ماسټر او یا لیسانس په کچه علمي کادرونو ته اړتیا لري:
کمپیوترسانیس پوهنځی
سافت ویر څانګه (۱) بست
داوطلبان کولی شي د ۱۳۹۶/ ۲ /۳۱څخه تر ۱۳۹۶/ ۳/۱۵ پورې ذکر شوي بست ته د نوم لیکنې په موخه خپله د علمي کادر غوښتن پاڼه ډکه، د نمرو اصل ټرانسکرپټ، د وزارت له ویب پاڼې څخه د اعلان کاپي او د تابعیت تذکرې کاپي سره یو ځای، اړوند پوهنتون ته وسپاري.

01 جوزا 1396

کندز پوهنتون علمي کادري بستونه

کندز پوهنتون۱۳۹۶ کال لپاره په لاندې برخو کې علمی کادري بستونه اعلان ته سپاري او د یادو بستونو لپاره د دوکتور/ ماسټر او یا لیسانس په کچه علمي کادرونو ته اړتیا لري:

ستوماتولوژۍ پوهنځی
ماشومانو څانګه (۳) بستونه لومړی ځل
وترنرۍ پوهنځی
پر کلینیک څانګه (۲) بستونه لومړی ځل
کرهنې پوهنځی
اګریبزنیس څانګه (۲) بست لومړی ځل
اقتصاد پوهنځی
مالي او بانکي څانګه (۱) بست لومړی ځل
داوطلبان کولی شي د ۱۳۹۶/ ۳ /۱څخه تر ۱۳۹۶/ ۳/۳۰ پورې ذکر شوي بست ته د نوم لیکنې په موخه خپله د علمي کادر غوښتن پاڼه ډکه، د نمرو اصل ټرانسکرپټ، د وزارت له ویب پاڼې څخه د اعلان کاپي او د تابعیت تذکرې کاپي سره یو ځای، اړوند پوهنتون ته وسپاري.