وزارت تحصیلات عالی افغانستان
28 سرطان 1396

بست های کادر علمی پوهنتون ننگرهار

پوهنتون ننگرهار درسال 1396برای بارمجدد در رشته هــای ذيل به سويه داکتر، ماستر ولیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد
پوهنحی انجینری
دیپارتمنت انجینری سیول (پروژه منجمنت واقتصاد انجینری) یک بست
دیپارتمنت آبهای زیرزمینی، محیط زیست یک بست
دیپارتمنت سیول یک بست
متقاضيان ازتاريخ 28 سرطان 139 الی 13 اسد 1396 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

27 سرطان 1396

بست  کادر علمی پوهنتون بغلان

پوهنتون بغلان درسال 1396 برای باراول در رشته هــای ذيل به سويه داکتر، ماستر ولیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد
پوهنحی ادبیات وعلوم بشری
دیپارتمنت پشتو یک بست
متقاضيان ازتاريخ 27 سرطان 1396 الی 27 اسد 1396 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

27 سرطان 1396

بست های کادر علمی پوهنتون هرات

پوهنتون هرات درسال 1396 برای باراول در رشته هــای ذيل به سويه داکتر، ماستر ولیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد
پوهنحی ساینس
دیپارتمنت فزیک یک بست
پوهنحی تعلیم وتربیه
دیپارتمنت تاریخ یک بست
متقاضيان ازتاريخ 27 سرطان 1396 الی 27 اسد 1396 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

27 سرطان 1396

بست های کادر علمی موسسه تحصیلات عالی پنجشیر

مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیردرسال 1396برای باراول در رشته هــای ذيل به سويه داکتر، ماستر ولیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد
دیپارتمنت پشتو یک بست
متقاضيان ازتاريخ۲۷ سرطان الی ۱۰ اسد 1396 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند

26 سرطان 1396

بست های  کادر علمی پوهنتون لغمان

پوهنتون لغمان درسال 1396برای بارمجدد در رشته هــای ذيل به سويه داکتر، ماستر ولیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد
پوهنحی :زراعت
دیپارتمنت اگرانومی یک بست
پوهنحی :تعلیم وتربیه
دیپارتمنت فزیک یک بست
دیپارتمنت بیولوژی یک بست
دیپارتمنت کیمیا یک بست
پوهنحی :انجینری
دیپارتمنت سیول یک بست
متقاضيان ازتاريخ 26 سرطان 1396 الی 6 اسد 1396 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.