وزارت تحصیلات عالی افغانستان
09 حوت 1395

بست های کادر علمی پوهنتون ملی علوم زراعتی وتکنالوژی افغانستان

پوهنتون ملی علوم زراعتی وتکنالوژی افغانستان در سال 1395 برای بار مجدد در رشته های ذيل به سويه ماستر وداکتر براي کادر علمي جديد ضرورت دارد.
پوهنحی اقتصاد وتوسعه زراعتی:
ديپارتمنت اگروبزنیس چهار بست
ديپارتمنت اقتصاد زراعتی چهار بست
ديپارتمنت ترویج چهار بست پوهنحی علوم حیوانی :
ديپارتمنت وترنری سه بست
ديپارتمنت پرورش مرغ سه بست
ديپارتمنت تولید وپرورش ماهیان سه بست متقاضيان ازتاريخ /8/حوت/ الی/29/حوت /1395/ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از ويب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون هاي مربوطه تسليم نمايند.

08 حوت 1395

بست کادر علمی موسسه تحصیلات عالی لوگر

موسسه تحصیلات عالی لوگر برای سال 1395 برای بار اول در رشته ذيل به سويه ماستر وداکتر براي کادر علمي جديد ضرورت دارد.
پوهنحی تعلیم وتربیه
ديپارتمنت پیداگوژی یک بست
متقاضيان ازتاريخ /8/حوت/ الی/8/حمل /1396/ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون هاي مربوطه تسليم نمايند

04 حوت 1395

بست کادر علمی پوهنتون کندز

پوهنتون کندز برای سال 1395 برای بار مجدد در رشته های ذيل به سويه ماستر وداکتر براي کادر علمي جديد ضرورت دارد.
پوهنحی اقتصاد
ديپارتمنت اقتصاد ملی یک بست
متقاضيان ازتاريخ /4/حوت/ الی/14/حوت /1395/ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون هاي مربوطه تسليم نمايند.

03 حوت 1395

بست های کادرعلمی انستیتوت تکنالوژی معلوماتی وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی

انستیتوت تکنالوژی معلوماتی وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی در رشته ذيل به سويه ماستر وداکتر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.
ديپارتمنت ساینس رشته فزیک یک بست متقاضيان ازتاريخ /3/حوت/ الی/30/حوت /1395/ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به اداره مربوطه تسليم نمايند.

27 دلو 1395

بست های کادر علمی پوهنتون هرات

پوهنتون هرات در سال 1395 برای بار مجدد در رشته های ذيل به سويه ماستر و داکتر به کادر علمي جديد ضرورت دارد
پوهنحی تعلیم وتربیه
دیپارتمنت تعلیمات مسلکی یک بست
پوهنحی شرعیات
دیپارتمنت ثقافت اسلامی یک بست
متقاضيان ازتاريخ /25/دلو/الی/10/حوت /1395/ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون هاي مربوطه تسليم نمايند.