وزارت تحصیلات عالی افغانستان
04 دلو 1395

بست های کادر علمی پوهنتون کابل

پوهنتون کابل در سال 1395 برای بار مجدد در رشته ذيل به سويه ماستر و داکتر براي کادر علمي جديد ضرورت دارد
پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی
دیپارتمنت حقوق عامه دو بست
متقاضيان ازتاريخ /2/دلو/الی/17/دلو /1395/ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

04 دلو 1395

بست های کادر علمی پوهنتون کابل

پوهنتون کابل در سال 1395 برای بار اول در رشته ذيل به سويه ماستر و داکتر براي کادر علمي جديد ضرورت دارد
پوهنحی زراعت
دیپارتمنت خاک شناسی سه بست
متقاضيان ازتاريخ /2/دلو/الی/2/حوت /1395/ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

02 دلو 1395

بست های  کادر علمی پوهنتون هرات

پوهنتون هرات در سال 1395 برای بار مجدد در رشته های ذيل به سويه ماستر و داکتر براي کادر علمي جديد ضرورت دارد
پوهنحی طب
دیپارتمنت پاراکلینیک مضمون میکروبیولوژی یک بست
دیپارتمنت پاراکلینیک مضمون بیوشیمی یک بست
متقاضيان ازتاريخ /30/جدی/الی/30/دلو /1395/ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون هاي مربوطه تسليم نمايند.

28 جدی 1395

بست کادر علمی پوهنتون بلخ

پوهنتون بلخ در سال 1395 برای بار اول در رشته ذيل به سويه ماستر وداکتر براي کادر علمي جديد ضرورت دارد.
پوهنحی علوم اجتماعی
دیپارتمنت هنرهای زیبا یک بست
متقاضيان ازتاريخ /28/جدی/ الی/28/دلو /1395/ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند

28 جدی 1395

بست های کادر علمی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی در سال 1395 برای بار مجدد در رشته های ذيل به سويه ماستر وداکتر براي کادر علمي جديد ضرورت دارد.
پوهنحی علوم طبیعی
دیپارتمنت ریاضی پنج بست
متقاضيان ازتاريخ /28/جدی/ الی/28/دلو /1395/ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.