وزارت تحصیلات عالی افغانستان
30 حوت 1395

بست های کادرعلمی انستیتوت تکنالوژی معلوماتی وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی

انستیتوت تکنالوژی معلوماتی وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی در سال 1396 برای بار اول در رشته ذيل به سويه ماستر وداکتر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.
استاد ریاضی
یک بست
متقاضيان ازتاريخ /3/حمل/ الی/30/حمل /1396/ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به اداره مربوطه تسليم نمايند.

28 حوت 1395

بست های کادر علمی موسسه تحصیلات عالی سمنگان

موسسه تحصیلات عالی سمنگان در سال 1395 برای بار مجدد در رشته های ذيل به سويه ماستر و داکتر براي کادر علمي جديد ضرورت دارد
پوهنحی تعلیم وتربیه
دیپارتمنت تاریخ یک بست
دیپارتمنت جغرافیه یک بست
متقاضيان ازتاريخ /28/حوت/1395/الی/20/حمل /1396/ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون هاي مربوطه تسليم نمايند

25 حوت 1395

بست کادرعلمی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی در سال 1395 برای بار مجدد در رشته ذيل به سويه ماستر وداکتر براي کادر علمي جديد ضرورت دارد.
پوهنحی علوم اجتماعی
ديپارتمنت جامعه شناسی یک بست
متقاضيان ازتاريخ /25/حوت/1395/ الی15/1/حمل /1396/ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون هاي مربوطه تسليم نمايند.

23 حوت 1395

بست های کادر علمی پوهنتون هرات

پوهنتون هرات در سال 1395 برای بار اول در رشته های ذيل به سويه ماستر وداکتر براي کادر علمي جديد ضرورت دارد.
پوهنحی علوم اجتماعی
دیپارتمنت تاریخ جغرافیه یک بست
دیپارتمنت جامعه شناسی یک بست
متقاضيان ازتاريخ /23/حوت/1395/ الی/23/حمل /1396/ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

22 حوت 1395

بست  کادر علمی پوهنتون  بلخ

پوهنتون بلخ در سال 1395 برای بار مجدد در رشته ذيل به سويه ماستر وداکتر براي کادر علمي جديد ضرورت دارد.
پوهنحی علوم اجتماعی
دیپارتمنت هنرهای زیبا یک بست
متقاضيان ازتاريخ /22/حوت/1395/ الی/8/حمل /1396/ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.