وزارت تحصیلات عالی افغانستان
25 اسد 1396

بست های کادری پوهنتون بدخشان  

پوهنتون بدخشان درسال 1396برای باراول در رشته هــای ذيل به سويه داکتر، ماستر ولیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد
پوهنحی زراعت
دیپارتمنت جنگلات دو بست
دیپارتمنت باغداری دو بست
پوهنحی تعلیم وتربیه
دیپارتمنت روانشناسی یک بست
پوهنحی ادبیات
دیپارتمنت انگلیسی یک بست
متقاضيان ازتاريخ 24 اسد 1396 الی 22 سنبله 1396 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

22 اسد 1396

بست کادر علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل

پوهنتون پولی تخنیک کابل درسال 1396برای باراول در رشته هــای ذيل به سويه داکتر، ماستر ولیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد
پوهنحی انجنیری
دیپارتمنت انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی یک بست
متقاضيان ازتاريخ 22 اسد 1396 الی 20 سنبله 1396 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

22 اسد 1396

بست های کادر علمی پوهنتون کابل

پوهنتون کابل درسال 1396برای بارمجدد در رشته هــای ذيل به سويه داکتر، ماستر ولیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد
پوهنحی فارمسی
دیپارتمنت فارمکولوژی دو بست
متقاضيان ازتاريخ 22 اسد 1396 الی 5 سنبله 1396 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند

22 اسد 1396

بست های کادر علمی پوهنتون علوم طبی کابل

پوهنتون طبی کابل در سال ۱۴۹۶ برای بار مجدد در رشته های ذيل به سويه ماستر وداکتر براي کادر علمي جديد ضرورت دارد..
پوهنحی علوم متمم صحی
: بخش کمونیتی کالج ۳ بست
متقاضيان از ۲۲ اسد ۱۳۹۶ الی ۵ سنبله ۱۳۹۶ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون هاي مربوطه تسليم نمايند

22 اسد 1396

بست کادر علمی موسسه تحصیلات عالی پکتیکا

موسسه تحصیلات عالی پکتیکا درسال 1396 برای بارمجدد در رشته هــای ذيل به سويه دوکورا. ماستر ولیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد
پوهنحی تعلیم وتربیه
دیپارتمنت روان شناسی یک بست
متقاضيان ازتاريخ 22 اسد 1396 الی 5 سنبله 1396 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.