وزارت تحصیلات عالی افغانستان
03 جوزا 1396

بست های کادر علمی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استادربانی درسال 1396برای بارمجدد در رشته هــای ذيل به سويه داکتر، ماستر ولیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد
پوهنحی علوم طبعیی
دیپارتمنت کیمیا سه بست
دیپارتمنت ریاضی چهار بست
متقاضيان ازتاريخ 3جوزا 1396 الی 17 سرطان 1396 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

03 جوزا 1396

بست کادر علمی موسسه تحصیلات عالی پنجشیر

مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیردرسال 1396برای باراول در رشته هــای ذيل به سويه داکتر، ماستر ولیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد
دیپارتمنت پشتو یک بست
متقاضيان ازتاريخ ۳ جوزا الی۳سرطان سال 1396 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

02 جوزا 1396

بست های کادر علمی موسسه تحصیلات عالی پنجشیر

مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیردرسال 1396برای بارمجدد در رشته هــای ذيل به سويه داکتر، ماستر ولیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد
دیپارتمنت کیمیا یک بست
دیپارتمنت انگلیسی یک بست
دیپارتمنت استحراج مواد مفید جامد دو بست
متقاضيان ازتاريخ 30ثور1396 الی 20 جوزا 1396 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند

02 جوزا 1396

بست های کادر علمی موسسه تحصیلات عالی فراه

مؤسسه تحصیلات عالی فراه درسال 1396برای باراول در رشته هــای ذيل به سويه داکتر، ماستر ولیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد
پوهنحی :تعلیم وتربیه
دیپارتمنت علوم اجتماعی بست تاریخ یک بست
دیپارتمنت فزیک دو بست
دیپارتمنت ثقافت اسلامی یک بست
دیپارتمنت ریاضی یک بست
پوهنحی :زراعت
دیپارتمنت اقتصادوتوسعه زراعتی یک بست
متقاضيان ازتاريخ 2 جوزا 1396 الی 2 سرطان 1396 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

01 جوزا 1396

بست کادر علمی پوهنتون کابل

پوهنتون کابل درسال 1396برای بارمجدد در رشته هــای ذيل به سويه داکتر، ماستربه کادر علمي جديد ضرورت دارد
پوهنحی کمپیوتر ساینس
دیپارتمنت انجینری نرم افزار یک بست
متقاضيان ازتاريخ 31 ثور 1396 الی 15 جوزا139 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.