وزارت تحصیلات عالی افغانستان
01 میزان 1396

بست  کادر علمی پوهنتون هرات

پوهنتون هرات درسال 1396 برای باراول در رشته هــای ذيل به سويه داکتر، ماستر ولیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد
پوهنحی تعلیم وتربیه
دیپارتمنت تربیت بدنی یک بست
متقاضيان ازتاريخ 1 میزان 1396 الی 30 میزان 1396 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

28 سنبله 1396

بست های کادر علمی موسسه تحصیلات عالی بادغیس

موسسه تحصیلات عالی بادغیس درسال 1396 برای باراول در رشته هــای ذيل به سويه داکتر، ماستر ولیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد
پوهنحی انجنیری
دیپارتمنت ارکیتکچر یک بست
پوهنحی زراعت
دیپارتمنت باغداری یک بست
متقاضيان ازتاريخ 28 سنبله 1396 الی 28 میزان 1396 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

28 سنبله 1396

بست های کادر علمی پوهنتون بامیان

پوهنتون بامیان درسال 1396برای بارمجدد در رشته هــای ذيل به سويه داکتر، ماستر ولیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد
پوهنحی اقتصاد
دیپارتمنت اقتصاد ملی یک بست
متقاضيان ازتاريخ 28 سنبله 1396 الی 12 میزان 1396 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند

26 سنبله 1396

بست  کادر علمی پوهنتون پروان

پوهنتون پروان در سال 1396 برای بارمجدد در رشته های ذيل به سويه ماستر وداکتر به کادر علمي جديد ضرورت دارد
پوهنحی زراعت
دیپارتمنت علوم حیوانی یک بست
متقاضـيان ازتاريخ 26 سنبله 1396 الی ‍6 میـــزان 1396 درخــــــواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

22 سنبله 1396

بست کادر علمی پوهنتون البیرونی

پوهنتون البیرونی در سال 1396 برای بارمجدد در رشته های ذيل به سويه ماستر وداکتر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.
پوهنحی زبان وادبیات
دیپارتمنت عربی یک بست
متقاضيان ازتاريخ 22 سنبله 1396 الی 5میزان 1396 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.