وزارت تحصیلات عالی افغانستان
03 سرطان 1396

بست های کادر علمی پوهنتون کندهار

پوهنتون کندهار درسال 1396برای بارمجدد در رشته هــای ذيل به سويه داکتر، ماستر ولیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد
پوهنحی زبان وادبیات
ديپارتمنت انگلیسی 3 بست
متقاضيان میتوانند ازتاریخ 3سرطان ۱۳۹۶ الی ۱۶ سرطان درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند

01 سرطان 1396

بست  کادر علمی پوهنتون جوزجان

پوهنتون جوزجان در سال 1396 برای باراول در رشته های ذيل به سويه ماستر /داکتر ولیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.
پوهنحی انجینری جیولوجی ومعادن
دیپارتمنت محیط زیست یک بست
متقاضيان ازتاريخ 1 سرطان 1396 الی 30 سرطان 1396 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند

01 سرطان 1396

بست کادر علمی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استادربانی درسال 1396برای باراول در رشته هــای ذيل به سويه داکتر، ماستر ولیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد
پوهنحی :زبان وادبیات
دیپارتمنت ترکی یک بست
متقاضيان ازتاريخ1 سرطان 1396 الی 25 سرطان 1396 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

01 سرطان 1396

بست های  کادر علمی پوهنتون جوزجان

پوهنتون جوزجان در سال 1396 برای بارمجدد در رشته های ذيل به سويه ماستر /داکتر ولیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد
پوهنحی انجینری ساختمانی
دیپارتمنت مهندسی یک بست
پوهنحی انجینرتکنالوژی وکیمیاوی
دیپارتمنت تامین برق یک بست
پوهنحی حقوق
دیپارتمنت حقوق جزا یک بست
دیپارتمنت اداره ودیپلوماسی یک بست
پوهنحی علوم اجتماعی
دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبیکی یک بست
دیپارتمنت زبان وادبیات ترکی یک بست
متقاضيان ازتاريخ 1 سرطان 1396 الی 15 سرطان 1396 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

01 سرطان 1396

بست های کادر علمی موسسه تحصیلات عالی سمنگان

مؤسسه تحصیلات عالی سمنگان درسال 1396برای باراول در رشته هــای ذيل به سويه داکتر، ماستر ولیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد
پوهنحی تعلیم وتربیه
رشته علوم تربیتی در دیپارتمنت تاریخ یک بست
متقاضيان ازتاريخ 1سرطان 1396 الی 30 سرطان 1396 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.