وزارت تحصیلات عالی افغانستان
25 میزان 1396

بست کادر علمی پوهنتون کابل

پوهنتون کابل درسال 1396برای باراول در رشته هــای ذيل به سويه داکتر، ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد
پوهنحی زمین شناسی
دیپارتمنت هایدرو میتورولوژی یک بست
متقاضيان ازتاريخ 25 میزان 1396 الی 25 عقرب 1396 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

22 میزان 1396

بست های کادری پوهنتون جوزجان  

پوهنتون جوزجان در سال 1396 برای بارمجدد در رشته های ذيل به سويه ماستر /داکتر ولیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد
پوهنحی علوم اجتماعی
دیپارتمنت اوزبیکی یک بست
دیپارتمنت زبان وادبیات ترکی یک بست
متقاضيان ازتاريخ 22 میزان 1396 الی 6 عقرب 1396 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

22 میزان 1396

بست های کادر علمی مؤسسه تحصیلات عالی غور

مؤسسه تحصیلات عالی غور درسال 1396 برای بارمجدد در رشته هــای ذيل به سويه داکتر، ماستر و لیسانس به کـــــــادر علمي جــــــــــــــديد ضرورت دارد
پوهنحی تعلیم وتربیه
دیپارتمنت علوم وفرهنگ اسلامی یک بست
متقاضيان ازتاريخ 22 میزان 1396 الی 30 میزان 1396 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

19 میزان 1396

بست های کادر علمی پوهنتون سید جمال الدین افغانی

پوهنتون سید جمال الدین افغانی درسال 1396برای باراول در رشته هــای ذيل به سويه داکتر، وماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنحی تعلیم وتربیه
دیپارتمنت روانشناسی دو بست
پوهنحی اقتصاد
دیپارتمنت اداره وتشبثات یک بست
پوهنحی زراعت
دیپارتمنت توسعه زراعتی یک بست
دیپارتمنت جنگلات یک بست
متقاضيان ازتاريخ 19 میزان 1396 الی 19 عقزب 1396 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

18 میزان 1396

بست های کادر علمی پوهنتون بدخشان

پوهنتون بدخشان درسال 1396برای باراول در رشته هــای ذيل به سويه داکتر، ماستر ولیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد
پوهنحی ادبیات
دیپارتمنت ژورنالیزم یک بست
پوهنحی زراعت
دیپارتمنت علوم حیوانی یک بست
پوهنحی کمپیوترساینس
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی یک بست
دیپارتمنت دیتابیس سه بست
متقاضيان ازتاريخ 18 میزان 1396 الی 17 عقرب 1396 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.