وزارت تحصیلات عالی افغانستان
06 ثور 1396

بست کادر علمی پوهنتون هرات

پوهنتون هرات در سال 1396 برای بار اول در رشته های ذيل به سويه ماستر وداکتر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.
پوهنحی کمپیوترساینس
دیپارتمنت نتورک یک بست
متقاضيان ازتاريخ /6/ثور/الی /6/جواز/1396/ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند

06 ثور 1396

بست های  کادر علمی پوهنتون طبی کابل

پوهنتون طبی کابل در سال 1396 برای باری مجدد در رشته های ذيل به سويه ماستر وداکتر براي کادر علمي جديد ضرورت دارد.. پوهنحی علوم ممتم صحی
ديپارتمنت تکنالوژی طبی یک بست
پوهنحی علوم ممتم صحی
دیپارتمنت انستیزی یک بست
پوهنحی : علوم ممتم صحی
ديپارتمنت : رادیولوزی یک بست
پوهنحی : علوم ممتم صحی
دیپارتمنت : کمپیوتر یک بست
متقاضيان از 6 ثور الی 19 ثور 1396 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون هاي مربوطه تسليم نمايند

06 ثور 1396

بست های کادر علمی پوهنتون طبی کابل

پوهنتون طبی کابل در سال 1396 برای بار مجدد در رشته های ذيل به سويه ماستر وداکتر براي کادر علمي جديد ضرورت دارد..

پوهنحی طب معالجی
ديپارتمنت : داخله قلبی وعالی هضمی یک بست
طب معالجی پوهنحی
دیپارتمنت توبرکلوز وانتانی سه بست
پوهنحی معالجی
دیپارتمنت جلدی یک بست
پوهنحی معالجی
دیپارتمنت جراحی عاجل یک بست
پوهنحی معالجی
دیپارتمنت اناتومی یک بست
پوهنحی ستوماتولوژی
دیپارتمنت اندکرنیولوژی سه بست
پوهنحی ستوماتولوژی
دیپارتمنت طب عدلی یک بست
پوهنحی ستوماتولوژی
دیپارتمنت جراحی ستوماتوالوژی یک بست
پوهنحی ستوماتولوژی
دیپارتمنت جراحی اعصاب یک بست
پوهنحی صحت عامه
دیپارتمنت داخله قلبی وتنفسی یک بست
پوهنحی صحت عامه
دیپارتمنت جراحی بطنی دوبست
پوهنحی صحت عامه
دیپارتمنت صحت محیطی یک بست
پوهنحی علوم متمم صحی
دیپارتمنت هستولوژی دو بست
پوهنحی : علوم متمم صحی
دیپارتمنت بیوشمی یک بست
پوهنحی علوم ممتم صحی
دیپارتمنت تکنالوژی طبی یک بست
پوهنحی نرسنگ
دیپارتمنت قابلگی یک بست
پوهنحی نرسنگ
دیپارتمنت صحت جامعه یک بست
پوهنحی نرسنگ
دیپارتمنت مراقبتهای جدییک بست
پوهنحی نرسنگ
دیپارتمنت فزیک یک بست
متقاضيان از 6 ثور الی 19 ثور 1396 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون هاي مربوطه تسليم نمايند.

06 ثور 1396

بست های  کادر علمی پوهنتون طبی کابل

پوهنتون طبی کابل در سال 1396 برای باراول در رشته های ذيل به سويه ماستر وداکتر براي کادر علمي جديد ضرورت دارد

. پوهنحی : صحت عامه
ديپارتمنت : اداره صحت عامه یک بست.
پوهنحی : طب معالجی
دیپارتمنت : السنه خارجی یک بست.
پوهنحی : طب معالجی
دیپارتمنت : اناتومی یک بست.
پوهنحی : طب معالجی
دیپارتمنت : جراحی بطن یک بست.
پوهنحی : ستوماتولوژی دیپارتمنت : جراحی ستوماتولوژی یک بست.
پوهنحی : ستوماتولوژی دیپارتمنت : اندوکرنیولوژی دو بست.
پوهنحی : کمونیتی کالج علوم متمم صحی سه بست
پوهنحی : علوم متمم صحی دیپارتمنت : فزیولوژی یک بست.
پوهنحی : نرسنگ دیپارتمنت : کیمیا یک بست.
پوهنحی : نرسنگ دیپارتمنت : مهارت های نرسنگ دو بست.
پوهنحی : نرسنگ دیپارتمنت : قابلگی یک بست.
متقاضيان از 6ثور الی 6 جوزا 1396 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون هاي مربوطه تسليم نمايند.

06 ثور 1396

بست های  کادر علمی پوهنتون طبی کابل

پوهنتون طبی کابل در سال 1396 برای بار اول در رشته های ذيل به سويه ماستر وداکتر براي کادر علمي جديد ضرورت دارد..

پوهنحی طب معالجی
ديپارتمنت چشم یک بست
پوهنحی علوم ممتم صحی
دیپارتمنت تکنالوژی طبی یک بست
پوهنحی علوم ممتم صحی
عقلی وعصبی یک بست ديپارتمنت
پوهنحی علوم ممتم صحی
مایکروبیولوژی یک بست ديپارتمنت
پوهنحی نرسنگ
نرسنگ کلینکی یک بست ديپارتمنت
پوهنحی نرسنگ
مراقبتهای جدی یک بست ديپارتمنت
متقاضيان از 6 ثور الی 6جوزا 1396 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون هاي مربوطه تسليم نمايند.