دلوړو زده کړو وزارتریاست انسجام واموراکادمیک بخش تحقیقات علمی وپروژه های تحقیقی