وزارت تحصیلات عالی افغانستانریاست انسجام واموراکادمیک بخش تحقیقات علمی وپروژه های تحقیقی