وزارت تحصیلات عالی افغانستان
05 جوزا 1394

خلص ارقام احصائیوی نهاد های تحصیلی دولتی طی سال 1394