وزارت تحصیلات عالی افغانستان
13 قوس 1395

ارقام احصائیوی نهاد های تحصیلی دولتی سال 1395