وزارت تحصیلات عالی افغانستان
14 قوس 1395

ارقام احصائیوی نهاد های تحصیلی خصوصی سال 1395