وزارت تحصیلات عالی افغانستان
05 جوزا 1394

ارقام احصائیوی نهاد های تحصیلی خصوصی طی سال 1394