دلوړو زده کړو وزارت
09 سلواغی 1395

د اندونیزیا بورسونو په اړه د لوړو زده کړو وزارت خبرتیا

د اندونیزیا بورسونو په اړه د لوړو زده کړو وزارت خبرتیا

ادامه
06 میزان 1395

د هندوستان هېواد لیسانس بورسونو په اړه د لوړو زده کړو وزارت خبرتیا

د هندوستان هېواد لیسانس بورسونو په اړه د لوړو زده کړو وزارت خبرتیا

ادامه
04 اسد 1395

د مصر هېواد د لیسانس دورې بورسونو په اړوند د لوړو زده کړو وزارت خبرتیا

د مصر هېواد د لیسانس دورې بورسونو په اړوند د لوړو زده کړو وزارت خبرتیا

ادامه
28 سرطان 1395

د تاجکستان هېواد لیسانس بورسونو په اړه د لوړو زده کړو وزارت خبرتیا

د تاجکستان هېواد لیسانس بورسونو په اړه د لوړو زده کړو وزارت خبرتیا

ادامه
22 سرطان 1395

د مصر بورسونو په اړه د لوړو زده کړو وزارت خبرتیا

د مصر بورسونو په اړه د لوړو زده کړو وزارت خبرتیا

ادامه
09 سلواغی 1395

د هنګري هېواد ماسټرۍ بورسونو په اړه د لوړو زده کړو وزارت خبرتیا

د هنګري هېواد ماسټرۍ بورسونو په اړه د لوړو زده کړو وزارت خبرتیا

ادامه
05 اسد 1395

په مصر هېواد کې د ماسټرۍ او دوکتورا زده کړو لپاره د لوړو زده کړو وزارت خبرتیا

په مصر هېواد کې د ماسټرۍ او دوکتورا زده کړو لپاره د لوړو زده کړو وزارت خبرتیا

ادامه
28 سرطان 1395

د قزاقستان هېواد ماسټرۍ بورسونو په اړه د لوړو زده کړو وزارت خبرتیا

د قزاقستان هېواد ماسټرۍ بورسونو په اړه د لوړو زده کړو وزارت خبرتیا

ادامه
22 سرطان 1395

د مصر بورسونو په اړه د لوړو زده کړو وزارت خبرتیا

د مصر بورسونو په اړه د لوړو زده کړو وزارت خبرتیا

ادامه
05 سرطان 1395

د بنګلدیش هېواد ماسټري او دوکتورا تحصیلي بورسونو په اړه د لوړو زده کړو وزارت خبرتیا

د بنګلدیش هېواد ماسټري او دوکتورا تحصیلي بورسونو په اړه د لوړو زده کړو وزارت خبرتیا

ادامه
05 اسد 1395

د سویس هېواد دوکتورا بورسونو په اړه د لوړو زده کړو وزارت خبرتیا

د سویس هېواد دوکتورا بورسونو په اړه د لوړو زده کړو وزارت خبرتیا

ادامه
05 سرطان 1395

د بنګلدیش هېواد ماسټري او دوکتورا تحصیلي بورسونو په اړه د لوړو زده کړو وزارت خبرتیا

د بنګلدیش هېواد ماسټري او دوکتورا تحصیلي بورسونو په اړه د لوړو زده کړو وزارت خبرتیا

ادامه