وزارت تحصیلات عالی افغانستان
03 حوت 1395

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در رابطه به بورسیه های لیسانس کشور کوریای جنوبی

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در رابطه به بورسیه های لیسانس کشور کوریای جنوبی

ادامه
27 دلو 1395

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های لیسانس کشور روسیه

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های لیسانس کشور روسیه

ادامه
19 دلو 1395

اطلاعیه مجدد وزارت تحصیلات عالی در رابطه به بورسیه های کشور بنگله دیش

اطلاعیه مجدد وزارت تحصیلات عالی در رابطه به بورسیه های کشور بنگله دیش

ادامه
09 دلو 1395

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد برنامه آموزشی یکساله کشور اندونیزیا

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد برنامه آموزشی یکساله کشور اندونیزیا

ادامه
28 جدی 1395

اطلاعیه مجدد وزارت تحصیلات عالی در رابطه به بورسیه های کشور بنگله دیش

اطلاعیه مجدد وزارت تحصیلات عالی در رابطه به بورسیه های کشور بنگله دیش

ادامه
03 حوت 1395

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در رابطه به بورسیه های ماستری کشور کوریای جنوبی

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در رابطه به بورسیه های ماستری کشور کوریای جنوبی

ادامه
27 دلو 1395

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های ماستری کشور روسیه

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های ماستری کشور روسیه

ادامه
09 دلو 1395

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورس های ماستری کشور هنگری

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورس های ماستری کشور هنگری

ادامه
04 دلو 1395

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های ماستری پوهنتون ایهوا کوریای جنوبی برای طبقه اناث

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های ماستری پوهنتون ایهوا کوریای جنوبی برای طبقه اناث

ادامه
14 جدی 1395

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درمورد بورسیه لیسانس وماستری کشورهندوستان

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درمورد بورسیه لیسانس وماستری کشورهندوستان

ادامه
27 دلو 1395

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های دوکتورای کشور روسیه

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های دوکتورای کشور روسیه

ادامه
16 قوس 1395

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در رابطه به بورسیه های فوق لیسانس کشور پاکستان

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درموردبورسیه های دوکتورا کشور پاکستان

ادامه
06 سنبله 1395

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورسهادر مور دو سیت بورسیه دوکتورا کشور مکسیکو

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورسهادر مور دو سیت بورسیه دوکتورا کشور مکسیکو

ادامه
05 اسد 1395

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های ماستری و دوکتورای کشور مصر

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های ماستری و دوکتورای کشور مصر

ادامه
05 اسد 1395

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های دوکتورای کشور سویس

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های دوکتورای کشور سویس

ادامه