وزارت تحصیلات عالی افغانستان
15 جدی 1395

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درمورد بورسیه لیسانس وماستری کشورهندوستان

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درمورد بورسیه لیسانس وماستری کشورهندوستان

ادامه
06 جدی 1395

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در رابطه به بورسیه های لیسانس و ماستری کشور هندوستان

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در رابطه به بورسیه های لیسانس و ماستری کشور هندوستان

ادامه
06 جدی 1395

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در رابطه به بورسیه های مقطع لیسانس کشور بنگله دیش برای زنان

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در رابطه به بورسیه های مقطع لیسانس کشور بنگله دیش برای زنان

ادامه
29 قوس 1395

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در رابطه به بورسیه های آنلاین مقطع ماستری و دوکتورای کشور ترکیه

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در رابطه به بورسیه های آنلاین مقطع ماستری و دوکتورای کشور ترکیه

ادامه
16 قوس 1395

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درموردبورسیه های لیسانس کشور پاکستان

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درموردبورسیه های لیسانس کشور پاکستان

ادامه
14 جدی 1395

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درمورد بورسیه لیسانس وماستری کشورهندوستان

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درمورد بورسیه لیسانس وماستری کشورهندوستان

ادامه
29 قوس 1395

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در رابطه به بورسیه های آنلاین مقطع ماستری و دوکتورای کشور ترکیه

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در رابطه به بورسیه های آنلاین مقطع ماستری و دوکتورای کشور ترکیه

ادامه
16 قوس 1395

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درموردبورسیه های ماستری کشور پاکستان

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درموردبورسیه های ماستری کشور پاکستان

ادامه
16 قوس 1395

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های مقطع ماستری کشور فرانسه

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های مقطع ماستری کشور فرانسه

ادامه
12 عقرب 1395

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورس های فوق لیسانس در مورد نتایج امتحان بورسیه ماستری کشور هند

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورس های فوق لیسانس در مورد نتایج امتحان بورسیه ماستری کشور هند

ادامه
16 قوس 1395

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در رابطه به بورسیه های فوق لیسانس کشور پاکستان

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درموردبورسیه های دوکتورا کشور پاکستان

ادامه
06 سنبله 1395

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورسهادر مور دو سیت بورسیه دوکتورا کشور مکسیکو

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورسهادر مور دو سیت بورسیه دوکتورا کشور مکسیکو

ادامه
05 اسد 1395

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های ماستری و دوکتورای کشور مصر

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های ماستری و دوکتورای کشور مصر

ادامه
05 اسد 1395

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های دوکتورای کشور سویس

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های دوکتورای کشور سویس

ادامه
22 سرطان 1395

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی در خارج درمورد بورسیه کشور مصر

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی در خارج درمورد بورسیه کشور مصر

ادامه