وزارت تحصیلات عالی افغانستانریاست انسجام واموراکادمیک بخش تحقیقات علمی وپروژه های تحقیقی
  •     مراعات اسپسی و آنتی اسپسی در معاینه خانه های شهر کابل
  •     مدیریت تلفیقی عناصرغذایی بالای ورایتی های گندم در بامیان
  •     تاثیرات ناشی از آلودگی وسایط نقلیه بالای تاکهای کنار سرک و دورتر از سرک از قره باغ الی چاریکار
  •     چگونگی استافده از تکنالوجی معلوماتی در بخش های آموزشی و تحقیقاتی در پوهنتون های افغانستان
  •     تأثیرمقدارمختلف کودهای کمیاوی و فاصله های مختلف بین دونبات( بالای حاصلات وکیفیت ورایتی های کچالودربامیان)
  •     بررسی ارتباط بین قیمت و مؤثریت براند های(نامهای تجارتی) مختلف سیفتریاکسون در مارکیت های ادویه کابل
  •     بررسی وضعیت زنبورداری در ولایت هرات
  •     مطالعه شیوه های مختلف مخلوط مصالحه کانکریت در شهر کابل
  •     تاثیرات طریقه های مختلف کاشت بالای رشد ونمو ، مقدار محصول و اندازه های تیوبر کچالو در بامیان
  •     دریافت چالشها در تطبیق نصاب جدید ریاضی در دورۀ متوسط مکاتب دولتی شهر کابل
  •     شناسایی کودکان از لحاظ بهره هوشی در مرکز بامیان
  •     مطالعه عفونت های پرازیتی معده و امعای گوسفند و بز در بندر تورغندی، بندر اسلام قلعه و مسلخ هرات
  •     مطالعه عوامل و تاثیرات خشونت و راه های بیرون رفت آن در مکاتب شهر کابل
  •     مقایسه حاصل و اجزای حاصل در میان ورایتی های مختلف برنج
  •     په غواګانوکې دبروسلوزس ناروغۍ تشخيص
  •     مشکلات نسخه نویسی در تسهیلات صحی شهر کابل
  •     دريــافـــت مــشـکلات تــدريـــس و آموزش مـضـــامـيـن کمــپــيـوتـــر در دوره ثـــــانـــوي مــکــاتــب شهرکابل