دلوړو زده کړو وزارت
27 جوزا 1394
د لوړو زده کړو د لومړیو سلو ورځو کاري پلان لنډیز(۱۳۹۴/ غوایې/ ۱ - ۱۳۹۴/ زمري /۱۰)

د لوړو زده کړو د لومړیو سلو ورځو کاري پلان لنډیز(۱۳۹۴/ غوایې/ ۱ - ۱۳۹۴/ زمري /۱۰)

د لوړو زده کړو د لومړیو سلو ورځو کاري پلان لنډیز(۱۳۹۴/ غوایې/ ۱ - ۱۳۹۴/ زمري /۱۰)

ادامه