وزارت تحصیلات عالی افغانستان
02 حوت 1395
هفته نامه شماره هشتادوسوم - سال پنجم حوت  - 1395 هجری شمسی

هفته نامه شماره هشتادوسوم - سال پنجم حوت - 1395 هجری شمسی

هفته نامه شماره هشتادویکم - سال پنجم حوت - 1395 هجری شمسی

برای دریافت هفته نامه به آدرس ذیل مراجعه نمایید
هفته نامه شماره هشتادوسوم سال پنجم دلو