وزارت تحصیلات عالی افغانستان
02 جدی 1395
هفته نامه شماره هشتادوم - سال پنجم جدی  - 1395 هجری شمسی

هفته نامه شماره هشتادوم - سال پنجم جدی - 1395 هجری شمسی

هفته نامه شماره هشتادوم - سال پنجم جدی - 1395 هجری شمسی

برای دریافت هفته نامه به آدرس ذیل مراجعه نمایید
هفته نامه شماره هشتادوم سال پنجم جدی