وزارت تحصیلات عالی افغانستان
02 قوس 1395
هفته نامه شماره هفتادو نهم - سال پنجم قوس  - 1395 هجری شمسی

هفته نامه شماره هفتادو نهم - سال پنجم قوس - 1395 هجری شمسی

هفته نامه شماره هفتا دونهم - سال پنجم قوس - 1395 هجری شمسی

برای دریافت هفته نامه به آدرس ذیل مراجعه نمایید
هفته نامه شماره هفتادو نهم سال پنجم قوس