وزارت تحصیلات عالی افغانستان
01 عقرب 1395
هفته نامه شماره هفتادو هشتم - سال پنجم عقرب  - 1395 هجری شمسی

هفته نامه شماره هفتادو هشتم - سال پنجم عقرب - 1395 هجری شمسی

هفته نامه شماره هفتا دوهشتم - سال پنجم عقرب - 1395 هجری شمسی

برای دریافت هفته نامه به آدرس ذیل مراجعه نمایید
هفته نامه شماره هفتادو هشتم سال پنجم عقرب