وزارت تحصیلات عالی افغانستان
03 سنبله 1395
هفته نامه شماره هفتادو هفتم - سال پنجم سنبله  - 1395 هجری شمسی

هفته نامه شماره هفتادو هفتم - سال پنجم سنبله - 1395 هجری شمسی

هفته نامه شماره هفتا دوهفتم - سال پنجم سنبله - 1395 هجری شمسی

برای دریافت هفته نامه به آدرس ذیل مراجعه نمایید
هفته نامه شماره هفتادو هفتم سال پنجم سنبله