وزارت تحصیلات عالی افغانستان
27 جوزا 1394
فشرده برنامه هـای کــــاری صد روزه وزیر تحصیلات عالی جمهوری.ا.ا

فشرده برنامه هـای کــــاری صد روزه وزیر تحصیلات عالی جمهوری.ا.ا

تحصیلات عالی در حالیکه مرجع آمال و آرزو های مردم کشور برای رسیدن به یک افغانستان مرفه و متکی به خود است، ماموریت و مسولیت هایی را پیشرو دارد، تا از طریق تربیه کادر های ورزیده، متخصص و وطندوست، پاسخ مناسبی را به امید های قاطبه ملت عزیز ارائه دارد.
صد روز نخست، مقدمه فصل جدیدی است که رهبری این وزارت طی آن تلاش خواهد ورزید تا اقدامات معین و موثری را در جهت تطبیق پلان های استراتیژیک تحصیلات عالی کشور انجام دهد.
برای این منظور اولویت های آتی به عنوان آجندای کاری هدفمند تشخیص گردید و در دستور کار این وزارت قرار می گیرند:
اول : اصلاح نظام کانکور منحیث پروسه ملی :
تدوین استراتیژی امتحانات کانکور
وزارت تحصیلات عالی ورکشاپ تحلیلی و نظر خواهی نظام کانکور را بتاریخ 1394/3/20 با اشتراک نهاد های ذیربط اعم از نماینده گان پوهنتونها، مجلسین شورای ملی، وزارت های مربوط، جامعه مدنی و سایر ادارات دایر نموده بود و نتایج آنرا به کابینه محترم جمهوری اسلامی افغانستان ارائه خواهد کرد تا مسوولیت های مراجع ذیربط در قبال آن مشخص و در نتیجه به اعتماد سازی در جامعه رونق بهتر داده شود.
دوم : بهبود سیستم اداره وزارت تحصیلات عالی، مبارزه با فساد و بیروکراسی :
ایجاد کمیته های اختصاصی به منظور فراهم آوری تسهیلات در روند استخدام کارمندان پایین رتبه و تکمیل بست های عالیرتبه خالی مطابق تشکیل از طریق رقابت آزاد.
تجدید و غنامندی مسوده قانون جدید تحصیلات عالی.
تجدید نظر و بازنگری مقرره پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی، مقرره تحصیلات فوق لیسانس و مقرره لیلیه ها.
ساده سازی پروسه طی مراحل توزیع دیپلوم و ترانسکریپ نمرات محصلان از ده روز به دو روزکاری.
تجدید نظردر لایحه تبدیلی محصلان.
مبارزه با فساد در ابعاد مختلفه آن و ترتیب پلان کاری و ایجاد کمیته کاری مبارزه با فساد اداری در وزارت به اساس پلان اداره محترم مبارزه با ارتشا و فساد اداری.
تطبیق و نظارت لازم بر پوهنتونهای خصوصی و بازنگری تشکیلات اداره موسسات تحصیلات عالی خصوصی .
بازرسی امور مالی و حسابی پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی و دوسیه های بازسازی و خریداری اجناس توسط تفتیش داخلی.
غنامندی دیتابیس احصائیوی بخش استادان، کارمندان و محصلان به تفکیک جنسیت، پوهنحی ها و دیپارتمنت ها در سطح مرکز و ولایات.
ترتیب پلان افزایش دسترسی قشراناث در سیستم های تحصیلی، مدیریت و رهبری تحصیلات عالی و کادر علمی پوهنتون ها .
تدوین و تطبیق پلان عملی برای استفاده از بودجه بانک جهانی و USWDP در پوهنتون های تحت پوشش این پروژه ها .
تقویت فعالیت های علمی پوهنتون ها، تطبیق لوایح و طرزالعمل های مرتبط به آن خصوصاً درعرصه های آتی :
توسعه و گسترش پروژه های تحقیقی و تحلیلی اقتصادی توسط استادان و محصلان.
تحکیم روابط مسلکی بین پوهنتون ها و ادارات سکتوری و مارکیت کار .
استفاده از ظرفیت های پوهنتون ها برای پاسخگویی به تقاضا های اقتصادی و اجتماعی کشور.
سوم : بهبود کیفیت تدریس در پوهنتون ها و نهاد های تحصیلی (دولتی و خصوصی):
تحقق ریسرچ و پروژه های تحقیقی علمی در پوهنتون ها به کمک دونرها.
انکشاف تدریس به لسان انگلیسی در پوهنحی های طبی، انجنیری، زراعت وغیره.
تقرر کادرهای دارای تحصیلات عالی ماستری و دوکتورا با ارجحیت دادن به اناث و تعهدات وزارت.
اجرای ترفیعات، ارتقا و تثبیت رتبه علمی استادان.
چاپ کتب درسی جدید با مأخذ معاصر.
ارزیابی خودی توسط محصلان در پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی.
ارزیابی از کیفیت تدریس، وضعیت نشرات علمی و روند بروز رسانی کریکولم ها در نهادهای تحصیلی.
تطبیق طرزالعمل ارزیابی از کیفیت تدریس و ارزیابی خودی در تمام نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی.
تلاش جهت کسب عضویت در سازمان اعتباردهی آسیا پاسفیک.
ایجاد و انکشاف برنامه های ماستری، دوکتورا و شبانه در نهادهای تحصیلی واجدالشرایط.
چهارم : تسریع انکشاف کریکولم ها توسط پوهنځی ها در پوهنتون ها و نهاد های تحصیلی :
توسعۀ روند اکمال نصاب درسی جدید در تمام مضامین مورد تدریس در پوهنتون ها.
ترتیب پلان نظارت از تطبیق نصاب های تحصیلی جدید در نهادهای تحصیلی.
بازنگری (15) عنوان نصاب تحصیلی از (8) پوهنتون و موسسه تحصیلات عالی خصوصی.
تطبیق کریکولم های جدید تحصیلی در پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی.
پنجم : توسعه توامیت های جدید با پوهنتونهای معتبر جهان :
ارزیابی تمام تفاهم نامه ها، پروتوکول ها و قرارداد های توامیت فی ما بین وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون های داخلی با کشور های خارجی .
ایجاد توامیت های همکاری، تبادل استادان و تجارب میان پوهنتون های دولتی و پوهنتون های خصوصی .
ششم : بهبود شایسته سالاری اعزام محصلان لایق به بورسیه های خارج از کشور:
بازنگری و نهایی سازی مقرره بورسیه ها با درنظرداشت اصل شایسته سالاری و تطبیق آن.
بررسی وضعیت محصلان افغانی شامل بورسیه های دولتی و گروپی در خارج از کشور، بخصوص درکشورهای هند، مالیزیا و ترکیه و در نتیجه اتخاذ تدابیر دقیق برای رفع چالش ها .
معیاری سازی امتحان رقابتی بورسها با استفاده از تکنالوژی جدید از طریق آنلاین.
توزیع بورس ها از طریق کمیسیون عالی توزیع بورس ها.
اجرای بموقع امتیازات محصلان در خارج.
هفتم : گسترش تکنالوژی معلوماتی ویدیویی درپوهنتون ها و نهاد های تحصیلی :
گسترش و تعمیم تکنالوژی معلوماتی در تمام پوهنتون ها (دولتی و خصوصی).
اتصال شبکه تحقیقاتی و تحصیلی افغانستان به شبکه تحقیقاتی و تحصیلی جنوب آسیا.
طی مراحل ایجاد (10) مرکز تکنالوژی معلوماتی در پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی ازطریق بودجه انکشافی شبکه مخابراتی افغان تلی کام.
نصب وسایل تخنیکی جهت اتصال انترنت برای نهادهای تحصیلی.
توسعه و انکشاف ویب سایت در پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی.
تبدیل تکنالوژی Close Scoure به Open Scoure در سیستم مدیریت معلوماتی تحصیلات عالی در مرکز وزرات و نهادهای تحصیلی.
هشتم : تفویض تدریجی استقلالیت مالی و اکادمیک پوهنتون ها و نهادهای تحصیلی :
اتخاذ تدابیر مشخص برای تطبیق مقرره استقلالیت مالی پوهنتون ها به منظور تقویت بنیه مالی پوهنتون ها و خود کفائی برنامه های ماستری و دوکتورا در پوهنتون های دولتی.
آماده سازی پوهنتون ها برای ایجاد واحد مدیریت مالی پیشبینی شده توسط مقرره استقلالیت مالی در چهار پوهنتون مرکز.
ترتیب میکانیزم خودکفایی مالی برنامه های شبانه در روشنی مقرره استقلالیت مالی .
نهم : توسعه و بهبود زیربنا ها و نظارت از کیفیت کار پروژه های ساختمانی در حال تطبیق :
تطبیق پروژه های زیربنائی مطابق پلان انکشافی و تحقق بودجه های مالی انکشافی و عادی در مطابقت با معیار ها و برنامه های وزارت .
تامین ارتباط با دونرها و تدویر جلسات جهت جذب سرمایه ها و کمک های مالی به منظور تطبیق پروژه های انکشافی.
آغاز کار و نظارت از (32) پروژه ساختمانی نیمه کاره که نسبت عدم پرداخت های شان کار آنها تاکنون معطل است.
به بهره سپردن ساختمان های تدریسی و اداری نهادهای تحصیلی ولایات بغلان، سمنگان، جوزجان، کندز، آرشیف وزارت تحصیلات عالی، مهمانخانه وزارت در ساحه قرغه، کلینیک صحی پوهنتون کابل و بخش دوم ترمیمات پوهنځی فارمسی پوهنتون کابل.
آغاز کار پروژه های (100) میلیون دالری کشورهندوستان شامل ( تعمیرتدریسی نهادهای تحصیلی ولایات فاریاب، بادغیس، پکتیا، دایکندی و لوگر).
ترتیب بل های پیشرفت کار به اساس احجام حقیقی کار در ساحه توسط انجنیران مراقبت کننده و پوهنتون های مربوطه جهت تکمیل پروژه و مصرف بودجه انکشافی.
دهم : تدوین استراتیژی پلان دوم تحصیلات عالی :
نهایی سازی پلان استراتیژیک ملی تحصیلات عالی (1394-1398).
یازدهم : نهایی سازی پالیسی ملی تحقیقاتی ، استراتیژی جندر و پالیسی منع آزار و اذیت دختران در نهاد های تحصیلی :
نهایی سازی مسوده پالیسی ملی تحقیقات علمی، اســتراتیژی جندر و پالیسی منع آزار و اذیـــــت دختران در پوهنتـون ها .