وزارت تحصیلات عالی افغانستان
20 جوزا 1394
گزارش اجراات وزارت تحصيلات عالي از بابت سال مالی 1393

گزارش اجراات وزارت تحصيلات عالي از بابت سال مالی 1393

گزارش اجراات وزارت تحصيلات عالي از بابت سال مالی 1393

برای دریافت گزارش به آدرس ذیل مراجعه نمایید
گزارش اجراات وزارت تحصيلات عالي از بابت سال مالی 1393