وزارت تحصیلات عالی افغانستان
16 سرطان 1394
گزارش از تطبیق پلان صد روز نخست وزارت تحصیلات عالی طی ماه جوزا 1394

گزارش از تطبیق پلان صد روز نخست وزارت تحصیلات عالی طی ماه جوزا 1394

گزارش از تطبیق پلان صد روز نخست وزارت تحصیلات عالی طی ماه جوزا 1394

ادامه
27 جوزا 1394
فشرده برنامه هـای کــــاری صد روزه وزیر تحصیلات عالی جمهوری.ا.ا

فشرده برنامه هـای کــــاری صد روزه وزیر تحصیلات عالی جمهوری.ا.ا

فشرده برنامه هـای کــــاری صد روزه وزیر تحصیلات عالی جمهوری.ا.ا

ادامه
20 جوزا 1394
گزارش اجراات وزارت تحصيلات عالي از بابت سال مالی 1393

گزارش اجراات وزارت تحصيلات عالي از بابت سال مالی 1393

گزارش اجراات وزارت تحصيلات عالي از بابت سال مالی 1393

ادامه
17 جوزا 1394
هفته نامه شماره پنجاه وششم - سال چهارم جوزا - 1394 هجری شمسی

هفته نامه شماره پنجاه وششم - سال چهارم جوزا - 1394 هجری شمسی

هفته نامه شماره پنجاه وششم - سال چهارم جوزا - 1394 هجری شمسی

ادامه
17 جوزا 1394
هفته نامه شماره پنجاه و پنجم - سال چهارم ثور - 1394 هجری شمسی

هفته نامه شماره پنجاه و پنجم - سال چهارم ثور - 1394 هجری شمسی

هفته نامه شماره پنجاه و پنجم - سال چهارم ثور - 1394 هجری شمسی

ادامه