وزارت تحصیلات عالی افغانستان
02 حوت 1395
هفته نامه شماره هشتادوسوم - سال پنجم حوت  - 1395 هجری شمسی

هفته نامه شماره هشتادوسوم - سال پنجم حوت - 1395 هجری شمسی

هفته نامه شماره هشتادوسوم - سال پنجم حوت - 1395 هجری شمسی

ادامه
02 دلو 1395
هفته نامه شماره هشتادویکم - سال پنجم دلو  - 1395 هجری شمسی

هفته نامه شماره هشتادویکم - سال پنجم دلو - 1395 هجری شمسی

هفته نامه شماره هشتادویکم - سال پنجم دلو - 1395 هجری شمسی

ادامه
02 جدی 1395
هفته نامه شماره هشتادوم - سال پنجم جدی  - 1395 هجری شمسی

هفته نامه شماره هشتادوم - سال پنجم جدی - 1395 هجری شمسی

هفته نامه شماره هشتادوم - سال پنجم جدی - 1395 هجری شمسی

ادامه
02 قوس 1395
هفته نامه شماره هفتادو نهم - سال پنجم قوس  - 1395 هجری شمسی

هفته نامه شماره هفتادو نهم - سال پنجم قوس - 1395 هجری شمسی

هفته نامه شماره هفتادو نهم - سال پنجم قوس - 1395 هجری شمسی

ادامه
01 عقرب 1395
هفته نامه شماره هفتادو هشتم - سال پنجم عقرب  - 1395 هجری شمسی

هفته نامه شماره هفتادو هشتم - سال پنجم عقرب - 1395 هجری شمسی

هفته نامه شماره هفتادو هشتم - سال پنجم عقرب - 1395 هجری شمسی

ادامه