دلوړو زده کړو وزارت
20 ثور 1395

داوطلبۍ لپاره بلنه د سمنګان لوړو زده کړو موسسې لپاره د لیلیې ودانۍ جوړول

داوطلبۍ لپاره بلنه د سمنګان لوړو زده کړو موسسې لپاره د لیلیې ودانۍ جوړول

ادامه
20 ثور 1395

داوطلبۍ لپاره بلنه د فراه لوړو زده کړو موسسې لپاره د لیلیې ودانۍ جوړول

داوطلبۍ لپاره بلنه د فراه لوړو زده کړو موسسې لپاره د لیلیې ودانۍ جوړول

ادامه
20 ثور 1395

داوطلبۍ لپاره بلنه د لوګر لوړو زده کړو موسسې لپاره د لیلیې ودانۍ جوړول

داوطلبۍ لپاره بلنه د لوګر لوړو زده کړو موسسې لپاره د لیلیې ودانۍ جوړول

ادامه
22 حمل 1395

د لوړو زده کړو وزارت او نړیوال بانک تر منځ د څیړنیزو پروژو د تړون او قرارداد

د لوړو زده کړو وزارت او نړیوال بانک تر منځ د څیړنیزو پروژو د تړون او قرارداد

ادامه