وزارت تحصیلات عالی افغانستان
11 میزان 1396

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد پروژه لندیسکیپ، سیستم آبرسانی وکانالیزاسیون پوهنحی نرسنگ پوهنتون طبی کابل

بدین وسیله به تأسی ازفقره(2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالیدر نظر دارد، پروژه لندیسکیپ، سیستم آبرسانی وکانالیزاسیون پوهنحی نرسنگ پوهنتون طبی کابل را با شرکت ساختمانی تاله و برفک دارنده جواز شماره (D-35790) آدرس: ناحیه هفتم، سرک دارالامان، جوار سفارت روسیه کابل-افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ(8,434,724)(هشت میلیون و چهارصدو سی وچهارهزارو هفتصدو بیست وچهار) افغانی اعطاء نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت تحصیلات عالی وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند. این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.