وزارت تحصیلات عالی افغانستان
05 میزان 1396

تهیه وتدارک 82 قلم قرطاسیه بای،رنگ باب پرنتر ، ماشین های فوتوکاپی ومواد تنظیفاتی مربوط پوهنتون کابل ضرورت سال مالی 1396

ریاست پوهنتون کابل وزارت تحصیلات عالی ازتمام واجدین شرایط دعوت مینماید تادر پروسه داوطلبی تهیه وتدارک 82 قلم قرطاسیه باب، رنگ باب پرنتر ،ماشین های فوتوکاپی ومواد تنظیفاتی مربوط پوهنتون کابل درسال مالی 1396 اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه مربوط وجدول مشخصات را درحافظه فلش دسک خویش ازمدیریت قرارداد های آمریت تهیه وتدارکات ریاست پوهنتون کابل بدست آورده آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته ازتاریخ نشراعلان الی 21 روز تقویمی به ساعت (9) نه بجه قبل ازظهر روز یکشنبه مورخ 23 /7/1396 درآمریت تهیه وتدارکات واقع جمال مینه کارته سخی مقابل شفاخانه علی آباد ناحیه سوم شهرکابل ارایه نمایند . آفر های ناوقت رسیده وانترنیتی قابل پذیرش نمی باشد، جلسه آفرگشایی بتاریخ متذکره ساعت (10) بجه قبل ازظهر دردفتر آمریت تهیه وتدارکات ریاست پوهنتون کابل واقع پارکینیگ وسایط سابقه دهلیز پوسته خانه دست راست اتاق نمبر(4) تدویر می گردد. تضمین آفر گرانتی بانکی مبلغ (200.000 ) دوصد هزار افغانی می باشد