وزارت تحصیلات عالی افغانستان
07 سنبله 1396

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه ترمیم لیلیه نسوان پوهنتون کابل

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی ج.ا.ا در نظر دارد قرارداد پروژه ترمیم لیلیه نسوان پوهنتون کابل تحت شماره داوطلبی MoHE/195/NCB را با شرکت ساختمانی مهران فرحت دارنده جواز نمبر (D-57153) آدرس خوشحال خان مینه، کابل به قیمت مجموعی مبلغ (4,343,150) (چهار میلیون و سه صدو چهل و سه هزارو یک صدو پنجاه) افغانی، اعطاء نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت تحصیلات عالی – ناحیه سوم – کابل - افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند. این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد