وزارت تحصیلات عالی افغانستان
07 سنبله 1396

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تدارک تجهیزات تکنالوژی معلوماتی برای نهاد های تحصیلی (پوهنتون زراعتی کندهار، پوهنتون لغمان، پوهنتون تخنیکی انجنیری غزنی، موسسه تحصیلات عالی دایکندی و موسسه تحصیلات عالی سمنگان)

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، که وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد تا قرارداد پروژه تدارک تجهیزات تکنالوژی معلوماتی برای نهاد های تحصیلی (پوهنتون زراعتی کندهار، پوهنتون لغمان، پوهنتون تخنیکی انجنیری غزنی، موسسه تحصیلات عالی دایکندی و موسسه تحصیلات عالی سمنگان) شامل 5 لات تحت شماره داوطلبی (NPA/MoHE/96/NCB/G-1635) را با شرکت خدمات لوژستیکی راک تندر دارنده جواز نمبر (D-39364) آدرس تایمنی، ناحیه 4– کابل – افغانستان برای لات دوم به قیمت مجموعی 6,651,127 افغانی و برای لات پنجم به قیمت مجموعی 4,144,628 افغانی و با شرکت خلیج تکنالوژی لمیتد دارنده جواز نمبر (24986) آدرس سرک سه پروژه تایمنی، کابل – افغانستان برای لات اول به قیمت مجموعی 5,885,985 افغانی و برای لات سوم به قیمت مجموعی 3,874,230 افغانی اعطاء نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت تحصیلات عالی کابل - افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند. این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.