وزارت تحصیلات عالی افغانستان
26 اسد 1396

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد ترمیم تشناب های نسوان پوهنحی طب پوهنتون ولایت ننگرهار

بدین وسیله به تاسی از فقر (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت تحصیلات عالی در نظر ترمیم تشناب های نسوان پوهنحی طب پوهنتون ولایت ننگرهار را با شرکت ساختمانی افغان سپید دارنده جواز(D-44417) آدرس: کارته 3 سرک شورا ناحیه ششم کابل افغانستان به قیمت مجموعی (2694350) دومیلیون وششصدو نودوچهار هزارو سه صدو پنجاه ) افغان اعطا نماید اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقومی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت تحصیلات عالی وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند از این معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد