وزارت تحصیلات عالی افغانستان
26 اسد 1396

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه رنگمالی خارجی و ترمیمات موضعی داخلی تعمیرات وزارت تحصیلات عالی و اعمار سه باب اطاق چاه سپتیک و یک بلاک تشناب کلینیک صحی پوهنتون کابل

بدین وسیله به تاسی از فقر (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد پروژه رنگمالی خارجی و ترمیمات موضعی داخلی تعمیرات وزارت تحصیلات عالی و اعمار سه باب اطاق چاه سپتیک و یک بلاک تشناب کلینیک صحی پوهنتون کابل شامل دولات راباشرکت ساختمانی مهران فرحت دارنده جواز شماره (D-57153) آدرس محل 5 خوشحال خان مینه مرکز کابل کابل – افغانستان در لات اول با اریه ملغ (4798160)(چهار میلیون وهفتصدونودهشت هزارویکصدو شصت ) افغانی ودرلات دوم با اریه مبلغ (2984914)(دومیلیون و نهصدو هشتادو چهار هزارو نهصدچهارصدو) افغانی که برای هردو لات به قیمت مجموعی مبلغ(7783074) (هفت میلیون وهفتصدوهشتادو سه هزارو چهار) افغانی اعطاّ نما ید. اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقومی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت تحصیلات عالی وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند از این معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد