وزارت تحصیلات عالی افغانستان
18 اسد 1396

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و نصب تجهیزات تکنالوژی معلوماتی و سیستم سولر برای موسسه تحصیلات عالی میدان وردک

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و نصب تجهیزات تکنالوژی معلوماتی و سیستم سولر برای موسسه تحصیلات عالی میدان وردک را تحت شماره داوطلبیMOHE/180/NCB Re-Bid به اساس قرارداد بالمقطع لات اول را با شرکت تجارتی لوژستیکی عثمان عابد دارنده جواز نمبر (36991 ) و لات دوم را با شرکت ایگل کیج لوژستیکی سرویس کمپنی دارنده جواز نمبر(D-41036)، چهارراهی حوزه چهارم، کابل، افغانستان برای لات اول به قیمت مجموعی مبلغ (3,207,640) افغانی، برای لات دوم به قیمت مجموعی مبلغ (1,617,445.7) افغانی اعطاء نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی واقع کارته چهار، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند. این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.