وزارت تحصیلات عالی افغانستان
14 اسد 1396

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تدارک اجناس و لوازم مورد ضرورت لیلیه ذکور پوهنتون بلخ

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی ج.ا.ا در نظر دارد قرارداد تدارک اجناس و لوازم مورد ضرورت لیلیه ذکور پوهنتون بلخ تحت شماره داوطلبی NPA/MoHE/96/NCB/G-1673 را با شرکت تجارتی و لوژستیک میرال ابا غازی لمیتد دارنده جواز نمبر (20125) آدرس زاهد ولید مارکیت منزل 5 سرک پل محمود خان مقابل چمن حضوری، کابل به قیمت مجموعی برای: لات اول مبلغ (3,556,555) (سه میلیون و پنج صد و پنجاه وشش هزارو پنج صدو پنجاه و پنج) افغانی، لات دوم مبلغ (972,013) (نه صد و هفتاد و دو هزار و سیزده) افغانی، لات پنجم مبلغ (5,874,020) (پنج میلیون و هشت صدو هفتادو چهار هزارو بیست) افغانی، اعطاء نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی – کارته چهار – جوار پوهنتون کابل – کابل - افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند. این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.