وزارت تحصیلات عالی افغانستان
10 اسد 1396

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر تدریسی موسسه تحصیلات عالی میدان وردک

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد پروژه اعمار تعمیر تدریسی موسسه تحصیلات عالی میدان وردک را به شرکت ساختمانی بیست ستار دارنده جواز نمبر D-22780  آدرس شرکت: ناحیه 4 تایمنی، ولایت کابل، به قیمت مجموعی مبلغ (43,995,740) (چهل و سه میلیون و نه صد و نود و پنج هزار و هفت صد و چهل) افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت تحصیلات عالی وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد