وزارت تحصیلات عالی افغانستان
24 سرطان 1396

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد لات اول تدارک ایجاد آی سی تی سنتر و سیستم سولر پوهنتون پکتیا

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، که وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد تا قرارداد لات اول تدارک ایجاد آی سی تی سنتر و سیستم سولر پوهنتون پکتیا تحت شماره داوطلبی (NPA/MoHE/96/NCB/G-1617)  را با شرکت خدمات لوژستیکی راک تندر دارنده جواز نمبر (D-39364) آدرس سرک اول تایمنی –  کابل – افغانستان به قیمت مجموعی (27,835,062.5) )بیست و هفت میلیون و هشت صدو سی و پنج هزارو شصت و دو اعشاریه پنج( افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به  ریاست تهیه و تدارکات  وزارت تحصیلات عالی واقع کارته چهار جوار پوهنتون کابل - کابل -  افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد