وزارت تحصیلات عالی افغانستان
14 سرطان 1396

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر مرکزی تداوی سرطان شفاخانه علی آباد پوهنتون طبی کابل

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، پروژه اعمار تعمیر مرکزی تداوی سرطان شفاخانه علی آباد پوهنتون طبی کابل را به شرکت ساختمانی خاور کارا  دارنده جواز شماره D-22901 آدرس شرکت: کلوله پشته، کابل، افغانستان، به قیمت مجموعی (281,621,534.3)  (دو صد و هشتاد و یک میلیون و ششصد و بیست و یک هزار و پنجصد و سی و چهار اعشاریه سه) افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت تحصیلات عالی وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد