وزارت تحصیلات عالی افغانستان
03 سرطان 1396

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد قراردادپروژه ترمیم تشناب های پوهنتون شیخ زاید خوست

بدینوسیله به تأسی ازفقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،وزارت تحصیلات عالی درنظردارد،قراردادپروژه ترمیم تشناب های پوهنتون شیخ زاید خوست  را تحت شماره داوطلبی(MOHE/182/NCB) با  شرکت ساختمانی تاله وبرفک  دارنده جوازنمبر(D-35790) وآدرس شرکت،خووشحال خان مینه ناحیه پنجم ،کابل ،افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ (3483193)(سه میلیون وچهارصدوهشتادوسه هزارویکصد ونودوسه) افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش راازتاریخ نشراین اعلان الی هفت روزتقویمی طورکتبی توأم با دلایل آن به وزارت تحصیلات عالی، ریاست تهیه وتدارکات واقع کارته چهارم،وزارت تحصیلات عالی، جوارپوهنتون کابل وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکروطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد