وزارت تحصیلات عالی افغانستان
20 جوزا 1396

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر لیلیه نسوان و سالون طعام خوری موسسه تحصیلات عالی تخار


بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد پروژه اعمار تعمیر لیلیه نسوان و سالون طعام خوری موسسه تحصیلات عالی تخار را به شرکت ساختمانی مدین  دارنده جواز شماره D-26820 آدرس شرکت: تطور لودین مارکیت، منزل دوم، پل علم ولایت لوگر به قیمت مجموعی (36,352,666.5) (سی و شش میلیون و سه صد و پنجاه و دو هزار و ششصد و شصت و شش اعشاریه پنج) افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت تحصیلات عالی وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.