وزارت تحصیلات عالی افغانستان
15 جوزا 1396

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه ایجاد مرکز تکنالوژی معلوماتی ضرورت پوهنتون تخار

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، که وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد تا قرارداد پروژه ایجاد مرکز تکنالوژی معلوماتی ضرورت پوهنتون تخار تحت شماره داوطلبی (NPA/MOHE/96/NCB/G-1595) را با شرکت تجارتی فروشگاه واراسته لمتد دارنده جواز نمبر (0101-13011) آدرس شهر نو چهارراهی انصاری، مرکز کابل، به قیمت مجموعی (14,801,216)) چهارده میلیون و هشتصد و یکهزار و دو صد و شانزده( افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی، کارته چهار، جوار پوهنتون کابل-  کابل-  افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد