وزارت تحصیلات عالی افغانستان
23 ثور 1396

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه ونصب بلا ک های کانکریتی موانع درمقابل دیواراحاطه سمت جنوبی پیش روی وزارت تحصیلا ت عالی

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت تحصیلات عالی  در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه ونصب بلا ک های کانکریتی موانع درمقابل دیواراحاطه سمت جنوبی پیش روی وزارت تحصیلا ت عالی را به شرکت ساختمانی گولدن لکجری گروپ دارنده جواز D-35475 آدرس شهرک صفا ناحیه 17کابل به قیمت مجموعی مبلغ (3393388) (سه میلیون و سه صد و نود و سه هزار و سه صد و هشتاد و هشت) افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت تحصیلات عالی وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.