وزارت تحصیلات عالی افغانستان
10 ثور 1396

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه ایجاد (آی سی تی) سنتر و سیستم سولر پوهنتون غزنی

 
بدینوسیله به تأسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد پروژه ایجاد (آی سی تی) سنتر و سیستم سولر پوهنتون غزنی شامل دو لات تحت شماره داوطلبی NPA/MOHE/96/NCB/G-1524  که لات اول آن  را به  فروشگاه وارسته لمیتد جواز نمبر (0101-13011) با داشتن محل اصلی تجارتی  شهر نو- چهاراهی انصاری - کابل– افغانستان،  به قیمت مجموعی مبلغ(24,879,992) (بیست و چهار میلیون و هشت صد و هفتاد و نه هزار و نه صد و نود و دو) افغانی اعطاء نمایند.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت تحصیلات عالی  واقع  کارته چهار–کابل افغانسنان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.